vodilna slika

22. seja leta 2009

Številka:032-8/2009

Datum:   7. 4. 2009

 

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Napodlagi 21. in22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

22. sejoObčinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek,23. aprila 2009, ob 16. uri 

v sejnidvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto,Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

d n e v ni   r e d

 

 

   1.   Ugotovitev sklepčnosti

   2.   Določitev dnevnega reda

   3.   Pregled in potrditev zapisnika 21. redne in 1.korespondenčne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

   4.   Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestniobčini Novo mesto - druga obravnava

   5.   Predlog odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občiniNovo mesto -prva obravnava

   6.   Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občineNovo mesto za leto 2008 - prva obravnava

   7.   Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah ZNposlovno - stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah - prva obravnava

   8.   Dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskemnačrtu za stanovanjsko sosesko Brod Drage - prva obravnava

   9.   Odlok o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje vMestni občini Novo mesto - prva obravnava

10.   Predlog odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanjegostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, vpodaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava

11.   Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območjeopremljanja "Vodovod Grčevje" - prva obravnava

12.   Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč zaobmočje opremljanja "Zazidalnega načrta Podbreznik"- prva obravnava

13.   Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč zaobmočje opremljanja"Poganci"- prva obravnava

14.   Strategija kulture v Mestni občini Novo mesto v obdobju 2009- 2013 -2. del

15.   Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2009

16.   Poročilo o poslovanju javnih zavodov v Mestni občini Novomesto za leto 2008

17.   Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto2008 

18.   Poročilo in letni program dela Nadzornega odbora Mestneobčine Novo mesto

18.1 Poročiloo delu Nadzornega odbora za obdobje julij - december 2008

18.2 Letniprogram dela Nadzornega odbora za leto 2009

19.   Premoženjsko-pravne zadeve

19.1   Predlogsklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 2316/6 in 2316/7, KOLakovnice

19.2  Predlogsklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1025/1, KO DaljnjiVrh

20.   Kadrovske zadeve

21.   Vprašanja in pobude

 

 

Priloženaso gradiva za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18., 19.1 in 19.2  točko dnevnega reda. Gradivo je objavljenotudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

Ostalagradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

 

Sspoštovanjem!

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

 

 

 

 

 

 

VABLJENI :

-         člani/ceobčinskega sveta

-         mag.Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavnikiobčinske uprave

-         predsednikNadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-         KomunalaNovo mesto, d.o.o. (k 17. točki)

-         pripravljalcigradiv 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles