vodilna slika

16. seja leta 2008

 

                                                                                                          Številka: 032-16/2008

                                                                                                          Datum:   24. 6. 2008

 

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001, 72/2005 in 9/2008)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

16. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 10. julija 2008, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

d n e v n i   r e d :

 

   1.   Ugotovitev sklepčnosti

   2.   Določitev dnevnega reda

   3.   Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

   4.   Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Turkov hrib - druga obravnava

   5.   Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganci - druga obravnava

   6.   Predlog dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu romsko naselje Poganci - prva obravnava

   7.   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN TZ Krka Novo mesto - prva obravnava

   8.   Predlogi odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

  8.1 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin - druga obravnava

  8.2 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice - druga obravnava

  8.3 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center - druga obravnava

  8.4 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotin Kette - druga obravnava

  8.5 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska - druga obravnava

  8.6 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm - druga obravnava

  8.7 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec - druga obravnava

  8.8 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče - druga obravnava

  8.9 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel - druga obravnava

  8.10 Predlog odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto - druga obravnava

   9.   Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

10.   Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno raziskovalno središče Novo mesto - prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

11.   Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2008

12.   Seznanitev občinskega sveta z nadaljevanjem postopka priprave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto

13.   Premoženjsko - pravne zadeve

14.   Kadrovske zadeve

15.   Vprašanja in pobude

 

 

Priložena so gradiva za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10.  točko dnevnega reda. Gradivo za ostale točke bo posredovano naknadno.

 

 

S spoštovanjem !

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

 

 

VABLJENI :

-          člani/ce občinskega sveta

-          mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-          predstavniki občinske uprave

-          predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-          pripravljalci gradiv k točkam od 4 do 10

 

OBVEŠČENI :

 

-          sredstva  javnega obveščanja    

-          krajevne skupnosti v MONM

-          Upravna enota Novo mesto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles