vodilna slika

15. seja leta 2008

Številka: 032-15/2008

Datum:   14. 5. 2008

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001, 72/2005 in 9/2008)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

15. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 29. maja 2008, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

d n e v n i   r e d :

 

   1.   Ugotovitev sklepčnosti

   2.   Določitev dnevnega reda

   3.   Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

   4.   Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto - druga obravnava

   5.   Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP-3) - druga obravnava

   6.   Predlog odloka o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava

   7.   Odlok o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu - rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250 (uradno prečiščeno besedilo - UPB1)

   8.   Stanovanjski program Mestne občine Novo mesto za obdobje 2008 - 2013

   9.   Premoženjsko - pravne zadeve

10.   Kadrovske zadeve

11.   Vprašanja in pobude

 

Priložena so gradiva za 2., 3., 4., 5., in 6. točko dnevnega reda. Gradivo za ostale točke bo posredovano naknadno.

 

S spoštovanjem !

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

VABLJENI :

-          člani/ce občinskega sveta

-          mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-          predstavniki občinske uprave

-          predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-          pripravljalci gradiv k točkam od 4 do 6

 

OBVEŠČENI :

 

-          sredstva  javnega obveščanja    

-          krajevne skupnosti v MONM

-          Upravna enota Novo mesto

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles