vodilna slika

8. seja leta 2007

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka:032-8/2006

Datum: 12. 9. 2007

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

s k l i c u j e m

8. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 27. septembra 2007, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

Za sejo predlagam naslednji

d n e v n i   r e d :

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev dnevnega reda
 3. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 4. Kadrovske zadeve
 5. Predlog odloka o nekategoriziranih cestah v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava
 6. Predlog odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava
 7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah – predlog za skrajšani postopek
 8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu – predlog za skrajšani postopek
 9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Občini Novo mesto – predlog za skrajšani postopek
 10. Premoženjsko – pravne zadeve
 11. Vprašanja in pobude

S spoštovanjem

Alojz MUHIČ

ŽUPAN

VABLJENI :

 

 • člani/ce občinskega sveta
 • mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave
 • predstavniki občinske uprave
 • predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
 • pripravljalci gradiv

OBVEŠČENI :


 • sredstva javnega obveščanja
 • krajevne skupnosti
 • Upravna enota Novo mesto


Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles