Urad za prostor in razvoj

Urad za prostor in razvoj se ukvarja s prostorskim načrtovanjem, upravljanjem občinskega stvarnega premoženja, izvajanjem gospodarskih javnih služb, urejanjem prometa, delovanjem krajevnih skupnosti, razvojnimi nalogami na področju komunalne in cestne infrastrukture, razvojnimi nalogami na področju varstva okolja in varstva narave ter vodenjem in izvajanjem občinskih investicij.

Predpisi_prostor in razvoj.pdf

Kontakt: 

Spodaj najdete vse obrazce, ki izhajajo iz pristojnosti Urada za prostor in razvoj. Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov i.

Vloge

 • Brezplačna uporaba nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 184.38 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju MONM 222.22 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom 259.56 KB (pdf)
 • Izdaja dovoljenja za privez plovila v plovbnem območju reke Krke 300.73 KB (pdf)
 • Izdaja drugih soglasij s področja prometa 259.29 KB (pdf)
 • Izdaja lokacijske informacije za namen gradnje objektovoziroma za izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih 170.98 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe / dovoljenja za dostavo v mestno jedro 180.77 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe / dovoljenja za izvedbo izrednega prevoza po občinski cesti 321.72 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o izjemni dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja 163.52 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka in informativni izračun komunalnega prispevka
 • Izdaja odločbe o preveritvi višine najemnine 166.79 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe o vpisu v register upravnikov
 • Izdaja odločbe o zamenjavi neprofitnega najemnega stanovanja 165.99 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odmero komunalne takse za plaketiranje in obveščanje 298.14 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za odnero komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javne površine 331.78 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe za postavitev vertikalnih in horizontalnih deviacij
 • Izdaja odločbe za postavitev, odstranitev, zamenjavo prometne signalizacije 181.19 KB (pdf)
 • Izdaja odločbe/dovoljenja za delno/popolno zaporo občinske ceste ali javnih parkirnih prostorov
 • Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča in potrdila o pogojih za parcelacijo stavbnih zemljišč 129.66 KB (pdf)
 • Izdaja potrdila o predkupni pravici 196.68 KB (pdf)
 • Izdaja projektnih pogojev / soglasja k projektni dokumentaciji 156.43 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za izvajanje del na / ob občinski cesti 182.35 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za izvedbo priključka na občinsko cesto 181.37 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za nezahtevne, enostavne objekte in za prekop ceste 165.18 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za poseg v javno razsvetljavo 257.58 KB (pdf)
 • Izdaja soglasja za ureditev avtobusnega postajališča 184.14 KB (pdf)
 • Najem nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 183.99 KB (pdf)
 • Nakup nepremičnine v lasti Mestne občine Novo mesto 193.38 KB (pdf)
 • Pobuda za spremembo in dopolnitev prostorskega načrta Metne občine Novo mesto
 • Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom
 • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Prodaja/brezplačen prenos nepremičnine 232.02 KB (pdf)
 • Sklenitev služnostne pogodbe/ustanovitev stavbne pravice 245.92 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za brezplačno parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča v času prenove le tega 531.87 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za parkiranje stanovalcu ožjega mestnega središča 530.01 KB (pdf)
 • Vloga za izdajo informacije o datumu spremembe namembnosti zemljišča po ZUJF 164.14 KB (pdf)
 • Vloga za nakup dovolilnice za parkiranje 28.06 KB (pdf)

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
BJELAJAC Stanislava vodja oddelka za premoženjske zadeve 07 39 39 237 051 658 706
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj 07 39 39 247 041 581 756
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost 07 39 39 342 041 758 648
MUHIČ Alenka vodja oddelka za investicije 07 39 39 255 031 395 868
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor 07 39 39 280 041 358 318
AŠ Vanja strokovni sodelavec VII/2-II - za premoženjske zadeve 07 39 39 281 /
BELE ZATEŽIĆ Špela Strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije 07 39 39 252 /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet 07 39 39 238 041 435 616
BERUS Andrejka višja svetovalka za premoženjske zadeve 07 39 39 289 /
BREZAR Stanko strokovni sodelavec VI - vzdrževalec parkirišč 07 39 39 273 041 661 222
BRULC Helena višja svetovalka za komunalni prispevek 07 39 39 330 /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti 07 39 39 240 /
DUH Jure višji svetovalec za promet 07 39 39 303 041 767 857
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest in krajevnih skupnost 07 39 39 326 051 621 350
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije 07 39 39 229 041 769 151
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V 07 39 39 273 040 342 069
GORŠE Mladen višji svetovalec za promet 07 39 39 284 041 552 466
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste 07 39 39 297 031 651 442
JENIČ Pavle višji svetovalec za investicije 07 39 39 215 031 335 524
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje 07 39 39 312 /
JUKIĆ Luka strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije in razvoj 07 39 39 306 /
KONCILJA Dragica administratorka V 07 39 39 287 /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek 07 39 39 328 /
LENASSI MALNARIČ Mojca višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve 07 39 39 307 /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II 07 39 39 232 /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila 07 39 39 224 /
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti 07 39 39 207 041 354 380
mag. PLUT Lidija podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke 07 39 39 285 /
mag. ZORE Janez podsekretar za promet 07 39 39 276 041 368 415
MALI Peter strokovni sodelavec VI 07 39 39 304 /
MEDVED Jože strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč 07 33 21 802 /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko nacrtovanje 07 39 39 283 /
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost 07 39 39 259 /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje 07 39 39 248 /
NOVOSEL BREŠČAK Janja višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov 07 39 39 300 /
OCVIRK Vera podsekretarka za premoženjske zadeve 07 39 39 230 /
OKLEŠČEN Danica višja svetovalka za investicije 07 39 39 216 051 618 369
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe 07 39 39 294 031 787 537
PLANTAN Darja podsekretarka za komunalni prispevek in odmero nadomestila 07 39 39 290 041 342 160
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - vzdrževalec parkirišč 07 39 39 242 041 357 041
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov 07 39 39 305 /
PUPIČ Izidor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije 07 39 39 325 /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste 07 39 39 310 /
ŠTUPAR Anže strokovni sodelavec VII/1 - za premoženjsko pravne zadeve 07 39 39 260 /
ŠURLA Aleš strokovni sodelavec VII/2-II - za razvojne projekte in energetski management 07 39 39 338 031 715 999
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov 07 39 39 286 /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem 07 39 39 299 /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve 07 39 39 288 /
VESELY Vera višja svetovalka na področju kmetijstva 07 39 39 262 /
ZALETELJ Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov 07 39 39 315 /