vodilna slika

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti


EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_Skupna investicijska vrednost projekta je 1.257.316,37 EUR. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 645.828,77 EUR.

Začetek projekta: november 2016
Zaključek projekta: november 2019

Vecnamenska pot 5_brez objektov

Obstoječa glavna Levičnikova cesta, ob kateri je predvidena nova večnamenska pot, je prometno zelo obremenjena in predstavlja v skladu z Urbanističnim načrtom Novega mesta primarno mestno povezavo. Po njej se odvija tako mestni kot tranzitni promet.  Cesta je neosvetljena, brez avtobusnih postajališč, brez kolesarskih površin, z zatravljenimi bankinami in z omejeno hitrostjo na 70 km/h oz. 50 km/h. Kolesarsko omrežje je na tem mestu prekinjeno.

V okviru obravnavane investicije je ob »hitri« Levičnikovi cesti predvidena izgradnja večnamenske poti v dolžini 1,3 km, popolnoma ločene od vozišča.

Projekt bo prispeval k povečanju prometne varnosti zaradi izgradnje večnamenske poti, ki bo ločila motorni in nemotorni promet ter izgradnje prehodov za pešce in kolesarje ter javne razsvetljave. Večnamenska pot bo pomembno izboljšala povezanost kolesarskih in peš povezav v sklenjeno ter varno omrežje teh povezav Novega mesta.

Projekt sledi usmeritvam Trajnostne urbane strategije Novega mesta ter Celostne prometne strategije, kjer so bili med drugim zastavljeni naslednji cilji:

  • povečanje prometne varnosti za kolesarje in pešce,
  • izboljšanje kakovosti zraka v urbanem okolju (zmanjšanje emisij C02 iz osebnega avtomobilskega prometa in delcev PM10),
  • povečanje deleža kolesarjenja in pešačenja kot posledica ukrepov trajnostne mobilnost,
  • mestne predele varno povezati s kolesarskimi potmi z gradnjo oz. dograditvijo kolesarske infrastrukture, ki bo smiselno povezovala in dopolnjevala obstoječo mrežo.

V okviru investicije je predvidena:

  • izgradnja večnamenske poti ob desnem robu Levičnikove cesta (G2-105/0255) v dolžini 1,186 km in širini 3,00 m (brez bankin), v odmiku od 1,5 do 3,0 m od roba obstoječe bankine ceste,
  • izgradnjo pločnika ob levem robu glavne ceste (G2-105/0255) v dolžini cca 110 m,
  • izgradnjo večnamenske poti na priključku Ragovo v dolžini cca 100 m,
  • ureditev novega prehoda za pešce in kolesarje v km 0+325 glavne ceste,
  • dva prometna otoka na glavni cesti v km 0+325 in usmerjevalni otok v območju priključka Ragovo.

Večnamenska pot ob Levičnikovi

Skupaj bo s projektom izgrajenih 1,3 km novih kolesarskih in peš povezav, namenjenih trajnostni mobilnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014– 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji - www.eu-skladi.si

nazaj