vodilna slika

Ureditev mestnega jedra - Glavni trg


ess-

 

Skupna investicijska vrednost projekta je 7.008.351,87 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 4.587.080,69 EUR.

Začetek projekta: junij 2017

Zaključek projekta: maj 2019

 

Eden od predpogojev za revitalizacija Glavnega trga je prenova javnih površin v mestnem jedru, da bo le-to postalo bolj privlačno za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti tako za prebivalce, obiskovalce in turiste ter lastnike in najemnike lokalov. Istočasno je v izogib kasnejšim posegom v prenovljene javne površine potrebno prenoviti tudi dotrajano gospodarsko javno infrastrukturo.

V območje, ker je predvidena izvedba načrtovanih ukrepov, spadajo tudi navezave Rozmanove in Sokolske ulice na Glavni trg in ureditev Pugljeve ulice, ki je v zgodovini vodila do Karlovških vrat, ki so imela svoje mesto ob izteku današnje Pugljeve ulice in so bila eden od dveh vhodov v mesto, ki je bilo vse do konca 18. stoletja obdano z obzidjem. Od tu naprej pa je leseni most čez Krko mesto povezoval s Kandijo, ki se nahaja na drugi strani reke Krke.

V okviru obravnavane investicije je predvidena funkcionalna prenova javnih površin v mestnem jedru z ureditvijo urbane opreme, površin za pešce, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa, dostavnih in interventnih površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti. Javne površine bodo dostopne vsem uporabnikom, tudi gibalno oviranim, starejšim in staršem z vozički.

Uredile se bodo odprte javne površine v mestnem jedru glede na simbolni pomen in vsebino, pešcu in kolesarju bodo na voljo površine s pestrim programom. Pod krošnjami dreves v zgornjem delu trga bodo na voljo oblikovno enotno postavljeni gostinski vrtovi, tu se bodo lahko odvijale prireditve na prostem, kulturne in zabavne prireditve, ipd.

Na Glavnem trgu bo urejeno tlakovanje. Predvidena je tudi postavitev fiksne in občasne urbane opreme. Na območju Glavnega trga so predvideni prostori za postavitev začasnih objektov (odrov, montažnih hišic, stojnic). Predvidena je tudi prenova gospodarske javne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, ter izvedba samo kabelske kanalizacije za Tk vode in elektroenergetske vode…). Javne površine bodo dostopne vsem uporabnikom, tudi gibalno oviranim, starejšim in staršem z vozički.

Pri posegih je obvezno varovanje oziroma ohranjanje spomeniških lastnosti in identitete Glavnega trga z značilno srednjeveško lijakasto zasnovo. Na Glavni trg se locirajo najpomembnejše mestne funkcije in najkvalitetnejše trgovske in storitvene dejavnosti. Za celovito prenovo javnega prostora Glavnega trga (vse zunanje ureditve, fasade, razsvetljava, tlakovanje in urbana oprema) se izdela enotna zasnova urejanja.

Z izvedbo predvidenih investicijskih ukrepov se bo ustvaril kakovosten bivanjski prostor v mestnem jedru, ki bo obenem primeren in privlačen za hitrejši razvoj dejavnosti v centru mesta in izvedbo najrazličnejših vsebin, kar bo pozitivno vplivalo tudi na število obiskovalcev in turistov, zmanjšanju števila praznih lokalov v centru mesta, pestrejši ponudbi, še pestrejši ponudbi različnih prireditev in dogodkov, ki se bodo odvijali v starem mestnem jedru, zmanjšanju motornega prometa v centru mesta, povečanju števila kolesarjev in pešcev, večji prometni varnosti za šibkejše udeležence v prometu…

Skupaj bo s projektom revitaliziranih 8.066 m² javnih površin odprtega prostora na urbanih območjih v Novem mestu.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji - www.eu-skladi.si

20180618_075506

Prenavljanje mestnega jedraPrenavljanje mestnega jedraDelavci pri prenavljanju mestnega jedra

Otroci ob ogledu reliefa Novega mesta

nazaj