vodilna slika

Tematska pot Gradišče Marof in Kettejev drevored

EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_Skupna investicijska vrednost projekta je 489.824,60 EUR. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 370.000,00 EUR.

 

Začetek projekta: november 2019
Zaključek projekta: september 2020

 

Namen projekta je revitalizirati del degradiranega urbanega območja zgodovinskega jedra Novega mesta, ki se nahaja tako znotraj urbanega območja TUS Novo mesto 2030, kakor tudi znotraj območja izvajanja mehanizma CTN za mestno naselje Novo mesto. Sanira se del degradiranega urbanega območja zgodovinskega jedra Novega mesta, za katerega obstaja po metodologiji DUO sum na socialno degradacijo.

V okviru projekta »Tematska pot gradišče Marof in Kettejev drevored« je bila izvedena sanacija degradiranega območja gradišča Marof in Kettejevega drevoreda. Projekt bo zadovoljeval potrebe po peš povezavah, zeleni infrastrukturi, ohranjanju kulturne dediščine, turističnem razvoju, rekreacijskih površinah in sprehajalnih poteh. Kettejev drevored je strnjen dvostranski drevored divjega kostanja, ki je dolg približno 1.100 m in je urejen ob historični vpadnici v mesto. Je pomembna mestna peš povezava med centrom mesta in predelom Bršljin ter krajevna znamenitost vse od leta 1892, ko je bil zasajen. Drevored je bil pred sanacijo v slabem stanju, tako pohodna površina kot tudi drevesa in urbana oprema, in kot tak ni več ustrezno opravljal funkcije povezovalnega člena med področjem Marofa ter urbanim mestnim središčem ter vstopne točke v bogato arheološko in kulturno-zgodovinsko področje.

Predvideni in izvedeni ukrepi projekta med drugim obsegajo:

Sanacija javne poti Kettejev drevored: V sklopu revitalizacije obravnavanega degradiranega urbanega območja je sanirana javna pot skozi Kettejev drevored, zakrpane večje in manjše luknje v javni poti, v delu poti je izveden asfaltni krovni sloj, v delu pa protiprašna zaščita (vialit). Prav tako je ustrezno poskrbljeno za odvodnjavanje.

Sanacija drevoreda: Sanacija drevoreda je obsegala odstranitev dotrajanih, poškodovanih in nevitalnih dreves ter njihovo nadomestitev z novimi.

Sanacija robov vozišča nekdanje mestne vpadnice: Urejena je bila prezentacije robov in širine nekdanje glavne mestne vpadnice v obstoječi dolžini približno 10 m. Obstoječi (vidni) robniki so očiščeni zatravitve.

Ureditev zazidanega vhoda v rov: V sklopu sanacije degradiranega območja je na južnem delu Kettejevega drevoreda zazidan vhod v rov očiščen vegetacije in ustrezno urejen.

Ureditev cestne razsvetljave: Degradirano območje je bilo sanirano tudi z izvedbo cestne razsvetljave, s katero je zagotovljena osvetljenost (2-3 lx) v osi sprehajalne poti ter zadosten kontrast med okolico in cestno površino.

Sanacija obstoječe ter postavitev nove urbane opreme: Z investicijo je nameščena drobna urbana oprema. Izvedena je bila zamenjava klopi in namestitev obvestilne table o drevoredu.

Ureditev krožne peščene pešpoti po gradišču Marof: Pešpot po gradišču Marof poteka po obodu obstoječega platoja, ki se dviguje od juga proti severu. Pešpot je urejena v peščeni izvedbi, v širini 1,50m. Krožna pešpot po gradišču Marof je skupaj dolga 640 m.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.3 »Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«, specifičnega cilja 6.3.1 »Učinkovita raba prostora v urbanih območjih«.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji - www.eu-skladi.si

tematska pot

nazaj