vodilna slika

Poslovno industrijska cona Cikava

EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_Skupna investicijska vrednost projekta je 3.573.761,04 EUR. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
 Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 2.336.658,26 EUR.

Začetek projekta: julij 2019
Zaključek projekta: februar 2022

Predvidena  je  rekonstrukcija  oz.  razširitev  obstoječe  ceste  ter  rekonstrukcija  obstoječega  meteornega  kanala,  ki  poteka  iz  območja  ceste  2  (št.  proj  310/19‐A2)  naravnost  po  Gosjakovi ulici med objekti na Podbevškovi 5 in Podbevškova 7, ter nato poteka vzporedno z državno  cesto (Šentjernejsko cesto) vse do izliva v potok Šajser.

Predvidena je tudi rekonstrukcija obstoječega  fekalnega kanala, ki poteka vzporedno z predvidenim meteornim kanalom. V  sklopu  rekonstrukcije  ceste  je  predvidena  tudi  nova  javna  razsvetljava,  ureditev  EE,  TK  in  KKS  omrežja. Del  tega  projekta je  tudi  ureditev  odprtega meteornega jarka, škatlastega  prepusta  pod  cesto ter ureditve vodotoka Šajser.

Projekt ceste 3 obsega rekonstrukcijo obstoječe ceste  z izgradnjo  nove meteorne kanalizacije , od gospodarskega objekta Medle d.o.o., mimo stavbe Komunale Novo mesto d.o.o., vse do izliva v potok Bajer (Šajser). Predvidena je tudi rekonstrukcija  fekalnega kanala  do vtoka v črpališče ter zaščita oz. prestavitve ostale GJI.

S projektom novo opremljena površina ekonomsko-poslovne cone znaša 3,77 ha.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2 »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji - www.eu-skladi.si

PIC-Cikava-DRR

Slika: Območje urejanja PIC Cikava (modro- trasa urejanja GJI (1,21 ha); rumeno – območje urejanja (3,77 ha))

nazaj