vodilna slika

UrbaNMakerspace

EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_Skupna investicijska vrednost projekta je 592.768,30 EUR EUR. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 470.483,49 EUR.

Začetek projekta: marec 2021
Zaključek projekta: marec 2023

 

Mestna občina Novo mesto bo v okviru projekta UrbaNMakerspace kupila, uredila in opremila poslovne prostore za inkubator, ki bo ponujal poslovne prostore za mlada inovativna podjetja (stara do 5 let) in prostor oziroma delavnico, kjer bo sodobna tehnična ter robotska oprema z namenom prenašanja izkušenj med podjetniki ter ustvarjanja novega znanja in dodane vrednosti.

Cilji projekta so:

  • zagotovitev prostorskih pogojev za inkubiranje inovativnih programov ter vzpostavitev ustreznega podpornega okolja za razvoj inkubiranih dejavnosti v regiji,
  • vzpostavitev skupnostne delavnice – urbaNMakerspace (ureditev prostora, nabava in postavitev opreme),
  • ureditev novih pisarniških prostorov za namene novih inkubiranih podjetij (GOI izvedba prostorov, urejanje in opremljanje prostora).
  • površina urejenih prostorov v inkubatorju (v m2): 294,80

Lokacija prostorov UrbaNMakerspace je Novi trg 9 v Novem mestu.

Namen projekta

Osnovna namena projekta urbaNMakerspace sta vzpostavitev prostora z vsemi potrebnimi orodji, stroji in materiali ter vzpostavitev primernega poslovnega prostora - inkubatorja, ki bo omogočal delovanje mladim inovativnim podjetjem in nudil okolje za razvoj novih kreativnih idej v delavnici.

Usmeritev projekta je razvoj novih prostorskih in razvojnih kapacitet, ki so povezane z razvojem urbanih področij – torej tako imenovanih pametnih skupnosti ali pametnih mest. Prostor bo zasnovan tudi kot skupnostna delavnica oz. t.i. UrbaNMakerspace, ki bo z različnimi orodji in stroji privabila k sodelovanju nova podjetja (robotika, računalništvo, IoT in pametna mesta) in omogočila srečevanje, druženje in sodelovanje različnih deležnikov. Tako bomo zmanjšali odliv kadrov in izboljšali razvojne možnosti regije.

Razlogi za investicijo

Temeljni razlog za investicijo izhaja iz želje in nuje po ustvarjanju spodbudnega podjetniškega okolja, ki bi na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo višje in visoko izobražen kader. Regionalno območje potrebuje razvojni model, ki bo povečal zanimanje posameznikov za razvoj podjetništva in jim omogočil razvoj podjetniških idej v domačem okolju. UrbaNMakerspace bo za že obstoječe vsebine, ki so na voljo za zagonska podjetja, pomenil pomembno dopolnitev in podporo pri ustvarjanju novih inkubiranih podjetij in delovnih mest, dodatna vrednost projekta pa bo podpora pri razvoju novih zmogljivostih na področju robotskih tehnologij, ki jih gospodarstvo v Novem mestu in regiji nujno potrebuje za uresničevanja koncepta pametnih tovarn. Na drugi strani želimo s projektom vzpodbuditi tudi razvoj tehnologij na področju tehnologij IoT in pametnih mest. S tem bo projekt na več področjih pripomogel k uresničevanju Slovenske strategije pametne specializacije – S4.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2 »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji - www.eu-skladi.si

UrbaNMakerspace- logotip

nazaj