vodilna slika

Komunalno urejanje Gospodarske cone Na Brezovici

EU-kohezijski sklad_1Kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije in je namenjena vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov.

 

Na Mestni občini Novo mesto smo v zadnjem času intenzivno sodelovali z gospodarskimi subjekti in skušali zagotoviti ustrezno podporo gospodarskim investicijam, ki prinašajo nova delovna mesta. V gospodarskih conah so investitorji pokazali velik interes za nadaljnji razvoj in so-investiranje, nujno pa je ta območja opremiti tudi z ustrezno komunalno infrastrukturo, saj v zadnjih desetih letih na tem področju ni bilo veliko storjenega. Prva bodo stekla dela v Gospodarski coni Na Brezovici. To območje ima izvrstno strateško lokacijo, saj leži severno od državne ceste Karteljevo – Ločna, v bližini obeh priključkov Novega mesta na avtocesto Ljubljana – Obrežje in načrtovanega priključka 3. razvojne osi v smeri proti Beli Krajini. Območje se razteza na 30 ha površin in je zasnovano tako, da predstavlja servisno območje vsem ključnim podjetjem v mestu. V coni imata dejavnosti oz. sta lastnika zemljišč tudi obe največji novomeški podjetji Krka in Revoz.

Z investicijo bomo uredili vse navezave komunalne infrastrukture na obstoječo komunalno infrastrukturo in izvedli rekonstrukcijo regionalne ceste, ki predstavlja glavno hrbtenično omrežje celotne cone. Nova komunalna infrastruktura bo obsegala vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, plinovodno omrežje in telekomunikacijsko omrežje. Vsa potrebna komunalna oprema bo omogočila nadaljnje urejanje cone, razvoj podjetij in nova delovna mesta v občini.

Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast", v okviru izvajanja prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji", specifičnega cilja "Povečanje dodane vrednosti MSP".

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji - www.eu-skladi.si

nazaj