vodilna slika

Kolesarska povezava Drska - Bršljin

EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_Skupna investicijska vrednost projekta je 1.280.340,96 EUR. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 125.912,90 EUR.

Začetek projekta: avgust 2018
Zaključek projekta: avgust 2020

Strateški cilj Mestne občine Novo mesto je vzpostavitev sklenjene in varne kolesarske mreže, ki bo povezala vse pomembnejše stanovanjske, poslovne, industrijske in storitvene dele mesta med seboj in s središčem mesta. Del te kolesarske mreže je tudi izgradnja kolesarska povezava med soseskama Drska in Bršljin.

Namen izgradnje nove kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega prometa med Drsko in Bršljinom. Z investicijo bo možna dnevna migracija kolesarjev med obema predeloma Novega mesta. Povečala se bo tudi prometna varnost kolesarjev, kar bo vplivalo tudi na povečanje števila dnevnih kolesarjev. Prav tako želi investitor z investicijo prispevati k izboljšanju stanja okolja (k zmanjšanju onesnaženja zraka).

Kolesarska povezava bo potekala po Ulici Slavka Gruma do križišča s Topliško ulico in od križišča s Topliško ulico do odcepa za bodočo kolesarsko in peš brv Irča vas. V nadaljevanju je predvidena kolesarska in peš brv Irča vas vključno s povezovalnima potema do ulice Irča vas in do ulice Lastovče, ki pa je predmet posebne investicijske dokumentacije. Obravnavana kolesarska povezava bo na drugem bregu Krke potekala od priključka za bodočo kolesarsko in peš brv Irča vas po ulici Lastovče in Povhovi ulici do križišča s Straško.

Kolesarska povezava  Drska- Bršljin

 

Nova kolesarska povezava se bo povezala z že obstoječimi kolesarskimi stezami v varno omrežje teh povezav Novega mesta.

Na Ulici Slavka Gruma je predvidena rekonstrukcija vozišča, izgradnja površin za kolesarje in pešce, ureditev avtobusnih postajališč ter vseh križišč in priključkov. Na tem delu se ureja še kanalizacija meteornih voda s ceste in vodovod.

Na lokalni krajevni cesti LK-299091 je s projektom predvidena označitev kolesarske povezave, delna obnova ceste in dograditev cestne razsvetljave.

Investicija se je razdeljena na več etap in faz:

  • Etapa 1: Ulica Slavka Gruma.
  • Etapa 2: Brv čez Krko in navezovalna kolesarska pot (predmet ločenega projekta).
  • Etapa 3: Ulica Lastovče in Povhova ulica:
  • Faza 1: Ureditev cestne razsvetljave in označitev kolesarske povezave na Povhovi ulici in delna ureditev cestne razsvetljave na ulici Lastovče (od navezave na Etapo 2 do hišne številke Lastovče 44a),
  • Faza 2: Obnova vozišča na ulici Lastovče, označitev kolesarske povezave na ulici Lastovče in namestitev jeklene varnostne ograje vzdolž železniškega tira, po ureditvi premoženjsko pravnih razmerij.

Fazi 1 in 2 znotraj etape 3 se lahko izvedeta istočasno, če se ustrezno uredijo premoženjsko pravna razmerja.

Predmet obravnave v tem investicijskem programu je samo izvedba etape 1 (vse ureditve na Ulici Slavka Gruma) in izvedba faze 1 v okviru Etape 3. Izvedba faze 2 znotraj etape 3 bo predmet ločenega projekta.

Predmet investicije je izgradnja kolesarske povezave med Drsko in Bršljinom v skupni dolžini 2.583 m.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji - www.eu-skladi.si

nazaj