vodilna slika

Energetska sanacija stanovanjske stavbe Kočevarjeva 10a

EU-kohezijski sklad_1

Višina celotnih stroškov operacije Energetska sanacija stanovanjske 
stavbe Kočevarjeva 10a je znašala 115.940,87 EUR, višina 
sofinanciranja iz evropske kohezijske politike je pri 
tem znašala 51.427,10 EUR. Eden bistvenih ciljev operacije je povečanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih.

Začetek projekta: oktober 2015
Zaključek projekta: november 2018

Mestna občina Novo mesto ima v lasti večstanovanjski objekt na naslovu Kočevarjeva ulica 10a. Objekt je bil energetsko dotrajan in posledično energetsko potraten. Potrebno ga je bilo sanirati in s tem zmanjšati rabo energije.

Skupno ima stavba 1.081 m² ogrevane površine. Ta obsega vse etaže stavbe – kletno stanovanje in vse nadzemne etaže. Stavba je v 100 % lasti Mestne občine Novo mesto, v stavbi pa je skupaj 22 neprofitnih stanovanj.

Namen projekta je izboljšanje energetske učinkovitosti večstanovanjske stavbe Kočevarjeva ulica 10a ter s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, zmanjšanje porabe energije za ogrevanje in električne energije ter izboljšanje bivalnih pogojev za 22 gospodinjstev oziroma 50 stanovalcev. Projekt energetske sanacije stavbe Kočevarjeva ulica 10a je obsegal:

  • izvedbo fasade s toplotno izolacijo EPS,
  • izvedbo toplotne izolacije proti neogrevanemu podstrešju,
  • izvedbo toplotne izolacije proti neogrevani kleti,
  • zamenjavo stavbnega pohištva,
  • dograditev toplotne podpostaje,
  • vgradnjo termostatskih ventilov,
  • sanacijo razsvetljave skupnih prostorov,
  • menjavo strešne kritine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Operacija je bila izvedena v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014– 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih   virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. 

Več o evropski kohezijski politiki na spletni strani www.eu-skladi.si 

nazaj