vodilna slika

1. faza celovitih energetskih sanacij javnih stavb v lasti Mestne občine Novo mesto

                                                                                                                                                                       

EU-kohezijski sklad_1

Skupna investicijska vrednost operacije Celovite energetske sanacije javnih stavb v lasti Mestne občine Novo mesto je znašala 3.742.806,95 EUR, naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v višini 1.164.015,04 EUR. Eden bistvenih ciljev operacije je letni prihranek končne energije v višini 1.195.615,94 KWh.

Začetek projekta: april 2016
Zaključek projekta: oktober 2017

 

Mestna občina Novo mesto na področju učinkovite rabe energije nadaljuje projekt energetske sanacije občinskih stavb, v okviru katerega je bilo v letu 2017 celovito energetsko saniranih 11 objektov, ki so bili razdeljeni v dva sklopa. 

Prvi sklop je obsegalo osem objektov, na katerih je bila izvedena celovita energetska sanacija po modelu javno-zasebnega partnerstva: OŠ Otočec in Dragotin Kette, OŠ in VVE Brusnice, POŠ Birčna vas, Dolž in Podgrad, VVE Rdeča kapica in Labod. Celovita sanacija objektov je zajemala toplotne izolacije fasad, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnjo termostatskih ventilov ali toplotnih črpalk, sanacije razsvetljav, kotlovnic itd. Pri tem sklopu je zasebni partner – družba Petrol d.d. – zagotovil minimalno 51 % sredstev, do 40 % so predstavljala sredstva iz evropskih kohezijskih skladov, ostalo je zagotovila z lastnimi sredstvi občina. Model javno-zasebnega partnerstva predstavlja način financiranja investicije, preko katerega zasebni partner investira v energetsko sanacijo objekta in garantira minimalni nivo prihrankov, javni partner pa ga skozi te prihranke poplača. Po poteku pogodbenega obdobja so prihranki pri stroških za energijo v celoti občinski. Partner v času trajanja koncesije zagotovi tudi upravljanje ter vzdrževanje novo vgrajenih energetskih naprav in sistemov.

V drugem sklopu je bila izvedena celovita energetska sanacija še treh objektov, pri katerih pričakovani prihranki niso zadostili kriterijem javno-zasebnega partnerstva, zato so bili obnovljeni v okviru postopka oddaje javnega naročila in s pomočjo finančnih sredstev iz evropske kohezijske politike. Sanacija se financira iz evropskih kohezijskih skladov do 40 %, ostalo je zagotovila občina z lastnimi sredstvi. Gre za OŠ Mali Slatnik, VVE Pedenjped in VVE Metka, kjer je bila izvedena predvsem toplotna izolacija fasad, stropa in zamenjava stavbnega pohištva.

Občina je z operacijo celovitih energetskih sanacij uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov.

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014– 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. 

Več o evropski kohezijski politiki na spletni strani www.eu-skladi.si 

Več o operaciji Celovite energetske sanacije javnih objektov

nazaj