vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec

datum: 21. 11. 2023

Dolenjski uradni list 24 - 2023.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr.25/17 – ZVaj, 123/21172/21207/21105/22 – ZZNŠPP, 141/22158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) ter 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 9. seji, dne 16. 11. 2023 sprejel

 

 

 

ODLOK

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec

 

 

  1. člen

 

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec (Uradni list RS, št. 75/08, 53/10, 7/13 in Dolenjski uradni list, št. 10/21).

 

  1.  člen

 

Dopolni se prvi stavek prvega odstavka 17. člena tako, da se za besedilom »ali na predlog staršev posameznega oddelka« črta beseda zavoda in doda besedilo »osnovne šole ali vrtca«.

 

  1. člen

 

Doda se nov 19.a člen, ki se glasi:

»Enoto javnega vrtca vodi vodja enote, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca in ima naslednje pristojnosti:

- organizira in vodi delo enote vrtca;

- predlaga ravnatelju program razvoja enote vrtca;

- predlaga nadstandardne programe;

- obvešča starše o delu enote vrtca;

- opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«

 

  1. člen

 

20. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Strokovni organi zavoda so:

- učiteljski in vzgojiteljski zbor,

- oddelčni učiteljski zbor,

- razrednik,

- strokovni aktivi.

 

Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.«

 

 

 

 

  1. člen

 

Dopolni se prvi odstavek 21. člena tako, da se za besedilom »da ima v njem vsak oddelek« doda besedilo »osnovne šole in vrtca«.

 

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

  1. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 007-0026/2023

Novo mesto, dne 16. 11. 2023

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

 

nazaj