vodilna slika

Sklep o potrjeni ceni oskrbe s pitno vodo ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto

datum: 12. 10. 2022

Dolenjski uradni list 24 - 2022.

Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (UPB-1) (Dolenjski uradni list, št. 14/2019), 5. člena Uredbe  o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Mestni občini Novo mesto je Občinski svet Mestni občini Novo mesto na 30. redni seji dne 6. 10. 2022, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel

 

SKLEP O POTRJENI CENI OSKRBE S PITNO VODO TER ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto določi potrjene cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto.

Potrjena cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za vse uporabnike:

Slika1

 

Potrjena cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za vse uporabnike:

Slika2

 

 

Sklep začne veljati po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Št. 35413-0002/2022-5 (680)

Novo mesto, dne 6. 10. 2022

 

 

         mag. Gregor MACEDONI

                        župan, l.r.

 

 

 

 

 

nazaj