vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 13. 07. 2022

Dolenjski uradni list 15 - 2022

Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Urani list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11 - ORZGJS40), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 13/18 - UPB1) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 - UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 7. 7. 2022 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

1. člen

V Odloku o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja  ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju mestne  občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 15/14, Dolenjski uradni list št. 26/17, 7/18 in 25/2020), v nadaljevanju odlok, se v zadnjem stavku 3. točke prvega odstavka 4. člena črta beseda »(dopisnica)«.
Spremeni se 4. točka prvega odstavka 4. člena tako, da se sedaj glasi:

»Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v za to namenjenih posodah. Prevzemno mesto je lahko hkrati zbirno mesto. Za urejenost in čistočo prevzemnega skrbi izvajalec javne službe.«

Spremeni se 5. točka prvega odstavka 4. člena tako, da se sedaj glasi:

»Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov neovirano odlagajo komunalne odpadke. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je na površinah v zasebni lasti.«

 

2. člen

 

Spremeni se prva alineja 2. točke 6. člena odloka, tako da se glasi:

»- kosovni odpadki se zbirajo na poziv povzročiteljev iz gospodinjstev in uporabnikov objektov, ki so občasno v uporabi, na osnovi posredovanega naročila. Naročilo lahko povzorčitelj posredujejo preko spletnega obrazca, ki je dostopen na spletni strani izvajalca, elektronskega sporočila ali telefonskega klica na določeno številko. Vsi ti povzročitelji imajo letno na voljo en odvoz. Ob vsakokratnem naročilu lahko povzročitelj odda do količine dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Odvoz večjih količin odpadkov izvajalec zaračuna po veljavnem ceniku stranskih storitev,«

 

3. člen

 

V drugem odstavku 13. člena odloka se za besedo »stavbi« doda besedilo », ki so fizične osebe.«

 

V 13. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Uporabniki iz dejavnosti se vključijo v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki najmanj za mešane komunalne odpadke in odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, razen če ni drugače določeno v drugih predpisih s področja varstva okolja.«

 

4. člen

V prvem odstavku 14. člena se za besedo »velikosti:« doda »80,«.

 

5. člen

 

Spremeni se tretji odstavek 15. člena tako, da se glasi:

»(3) Najmanjšo količino komunalnih odpadkov se določi na podlagi naslednjega izračuna:

Vnk = K1.P

kjer je:

P = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi ali skupini stavb,

 

K1 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 40 litrov,

Vnk = prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki nastane v stavbi v enem tednu, izražena v litrih.«

 

V 15. členu  se doda peti, šesti in sedmi odstavek:

»(5) Velikost zabojnikov za uporabnike iz dejavnosti določi izvajalec javne službe, pri čemer upošteva 10 litrov za mešane komunalne odpadke na zaposlenega in 20 litrov za embalažo na zaposlenega, vendar ne manj kot 80 litrov za mešane komunalne odpadke in 80 litrov za embalažo.


(6) Na pisno zahtevo uporabnika iz dejavnosti se lahko določi tudi večji volumen. V primerih, ko volumna posode na podlagi tega člena ni možno določiti (šole, vrtci ipd.), ga določita uporabnik in izvajalec javne službe sporazumno, o čemer napišeta zapisnik. Na tak način lahko uporabnik iz dejavnosti ter izvajalec javne službe sporazumno določita velikost zabojnikov tudi v primeru, ko uporabnik dokaže, da izračunana velikost zabojnika ni sorazmerna z dejansko količino nastalih odpadkov.


(7) Potrebne podatke za izračun volumna posod je dolžan uporabnik posredovati izvajalcu javne službe na njegov poziv. Izvajalec javne službe lahko iz uradnih evidenc preveri verodostojnost teh podatkov. Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati izvajalcu javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradne evidence, se upoštevajo pri obračunu volumna podatki, ki izkazujejo višjo vrednost.«

 

6. člen

V 17. členu se črta besedna zveza »iz gospodinjstev«.

 

7. člen

Spremeni se 26. člen, tako da se doda prvi, drugi, tretji in četrti odstavek, ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo:

»(1) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na najbližji možni javni površini in je namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij ter bioloških odpadkov in ne sme ovirati ali ogrožati rabe teh površin. Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.

(2) Uporabnik mora zabojnik pripeljati iz zbirnega na prevzemno mesto do 6. ure na dan odvoza določenim s programom in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj. S programom (urnikom) odvoza lahko izvajalec javne službe za mestno jedro določi drugačno ureditev. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 m.

(3) Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec javne službe sporazumno, razen v primeru, če gre za postavitev podzemnih ali nadzemnih zabojnikov.

(4) Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta med uporabnikom in izvajalcem javne službe ne pride, zagotovi prevzemno mesto, na predlog katerekoli strani organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).«

 

8. člen

Spremeni se 27. člen tako, da se doda drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij.«

 

9. člen

Črta se 30. člen.

 

10. člen

Spremeni se 1. alineja prvega odstavka 32. člena tako, da se glasi:

»- kosovni odpadki enkrat letno, na osnovi poslanega naročila povzročiteljev odpadkov,«

 

11. člen

Spremeni se drugi odstavek 34. člena tako, da se glasi:

»(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo ločene frakcije na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.«

 

12. člen

Spremeni se prvi odstavek 41. člena tako, da se glasi:

»(1) Kosovne odpadke mora povzročitelj komunalnih odpadkov pripraviti za oddajo in poslati naročilo. Izvajalec javne službe je kosovne odpadke dolžan prevzeti najkasneje v roku treh tednov od prejetega naročila. Rok prevzema izvajalec javi stranki. V primeru višje sile in nastalih objektivnih razlogov mora izvajalec javne službe obvestiti povzročitelje odpadkov in se dogovoriti za nov termin prevzema.«

 

13. člen

Določbe 4. odstavka 13. člena se pričnejo uporabljati najkasneje 31. 12. 2022.

 

 

14. Člen

Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi.

 

15. člen

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

007-38/2022-3
7. 7. 2022

 

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

mag. Gregor Macedoni

 

nazaj