vodilna slika

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske

datum: 20. 04. 2022

Dolenjski uradni list 10 - 2022.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21), 17. in 54. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.), 15. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 43/18 in 19/21) in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) so Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 25. redni seji dne 03. 02. 2022, Občinski svet Občine Straža na 21. redni seji dne 03. 02. 2022, Občinski svet Občine Trebnje na 20. redni seji dne 23. 02. 2022, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 15. redni seji dne 23. 02. 2022 in Občinski svet Občine Mirna na 19. redni seji dne 29. 03. 2022 sprejeli

 

ODLOK

o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske

 

 

    člen

 

V Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske (Dolenjski uradni list, št. 8/20, Uradni list RS, št. 69/20, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/20, in Uradno glasilo e-občina, št. 11/20) se v 2. členu v deseti alineji beseda »in« nadomesti z vejico, v enajsti alineji se pika nadomesti z besedo »in« ter za dosedanjo enajsto doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:

»– informatike.«.

 

KONČNI DOLOČBI

 

    člen

(sprejem in objava odloka)

 

  1.  Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v Mestni občini Novo mesto, Občini Straža, Občini Trebnje, Občini Mokronog - Trebelno in Občini Mirna.

 

(2) Ta odlok objavi Mestna občina Novo mesto v Dolenjskem uradnem listu, Občina Straža in Občina Trebnje v Uradnem listu Republike Slovenije, Občina Mokronog - Trebelno v Uradnem glasilu e-občina in Občina Mirna v Uradnem glasilu slovenskih občin v petnajstih dneh po sprejetju odloka na seji občinskega sveta, ki o njem odloča zadnji.

 

    člen

(začetek veljavnosti odloka)

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Mestne občine Novo mesto.

 

 

 

Št. 900-0019/2021

Novo mesto, dne 03.februarja 2022

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

 

Št. 90001-1/2022

Straža, dne 03. februarja 2022

 

 

Župan

Občine Straža

Dušan Krštinc, l.r.

 

 

 

 

 

 

Št. 007-2/2022-3

Trebnje, dne 24. februarja 2022

 

 

Župan

Občine Trebnje

Alojzij Kastelic, l.r.

 

 

 

Št. 007-0014/2019

Mokronog, dne 23. februarja 2022

 

 

Župan

Občine Mokronog - Trebelno

Anton Maver, l.r.

 

 

 

Št. 007-0006/2019-12

Mirna, dne 30. marca 2022

 

 

Župan

Občine Mirna

Dušan Skerbiš, l.r.

 

 

 

nazaj