Glavni trg bo po prenovi namenjen pešcem in kolesarjem

datum: 19. 04. 2019

Občinski svetniki so na 5. redni seji sprejeli spremembe in dopolnitve odloka o ureditvi cestnega prometa in dve odredbi, s katerimi bo urejen promet v prenovljenem mestnem jedru. Sprejeti akti spreminjajo Glavni trg in začetek Rozmanove ulice v območje, namenjeno pešcem in kolesarjem, glavna prometna žila pa bo potekala mimo Prešernovega trga in Sokolske ulice naprej na Kandijski most.

Z ureditvijo, ki je nastajala v dialogu s stanovalci in podjetniki, bo v mestnem središču Novo mesto pridobilo površino brez motornega prometa, namenjeno druženju občanov in obiskovalcev mestnega jedra ob ponudbi trgovcev, gostinskih lokalov in organizatorjev raznovrstnih prireditev. Dostava je v predlogu nove prometne ureditve za imetnike dovolilnic omogočena v jutranjih urah. Posebne prilagoditve so za potrebe stanovalcev in podjetnikov predvidene tudi v zalednih ulicah, obiskovalcem pa bo na voljo tudi enourno brezplačno parkiranje na parkiriščih v neposredni bližini Glavnega trga.

Občinski svet je v prvi obravnavi potrdil dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Birčna vas - sever, v skrajšanem postopku pa predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Dolenjskega muzeja Novo mesto in zaradi uskladitve z novo zakonodajo tudi spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto.

S spremembo pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine  Novo mesto so svetniki izenačili višino prejemkov vseh članov delovnih teles, ne glede na članstvo v občinskem svetu.

Za potrebe predvidene širitve gospodarske cone Cikava je občinski svet za določene parcele na tem območju sprejel namero o ukinitvi javnega dobra in namero o uvrstitvi v letni načrt razpolaganja z nepremičninami.

Občinski svet se je seznanil z letnim programom nadzora in predlogom letnega finančnega načrta Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2019. Nadzorniki bodo v letošnjem letu obravnavali posamezne postavke v občinskem proračunu, razpolaganje s stvarnim premoženjem občine, poslovanje krajevnih skupnosti, porabo proračunskih sredstev v javnih zavodi in morebitne predloge nadzornikov.

Na področju kadrovskih zadev so svetniki imenovali dr. Janeza Povha in mag. Mihaelo Turk za predstavnika Mestne občine Novo mesto v Upravni odbor Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto. V svet javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto je občinski svet imenoval dr. Vido Čadonič Špelič, Evo Filej Rudman in Darinko Smrke. Po sklepu občinskega sveta bo urednik občinskega glasila Novo mesto v naslednjih štirih letih Jure Marolt. Svetniki so podali še pozitivno mnenje h kandidaturi mag. Dragice Budić za ravnateljico Višje strokovne šole na Šolskem centru Novo mestu.

Ob koncu seje je župan Gregor Macedoni v svojem poročilu predstavil aktualne projekte v Mestni občini in povabil svetnike na otvoritev Glavnega trga, ki bo v petek, 10. maja.

 

nazaj