V javni razgrnitvi ureditveni načrt Novi trg

datum: 10. 05. 2018

Od 17. maja bo v javni razgrnitvi dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2). Gradivo bo dostopno v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje) in tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Javna razgrnitev tega prostorskega akta bo potekala do 31. maja.

V tem času lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Javna obravnava bo v sredo, 23. maja 2018, ob 15.30 na rotovžu (Glavni trg 7, sejna soba občinskega sveta, 1. nadstropje). Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec dopolnjen osnutek podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

UN Novi trg

Povezane novice

10. maj

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2)

Na podlagi 50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A,...

več >

nazaj