vodilna slika

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2)

datum: 10. 05. 2018

Na podlagi 50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) Mestna občina Novo mesto objavlja

JAVNO NAZNANILO

    o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA

NOVI TRG V NOVEM MESTU (SD UN Novi trg-2)

 

1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (v nadaljevanju: SD UN Novi trg-2), ki ga je pod št. P-2018/14 izdelalo podjetje GPI, d.o.o.

 

2. Območje urejanja obsega zemljišči s parc. št. 1342 in 1354 (k.o. Novo mesto). Zemljišči se nahajata znotraj funkcionalne enote FE I. in prostorske enote PE I.1 z zaporedno številko 9 (oznaka I./I.1/9). Predmet priprave SD UN Novi trg-2 je določitev pogojev, ki bodo na navedenem območju urejanja omogočili izgradnjo garaže za osebne avtomobile (K+P) severno od individualne stanovanjske hiše. Predmet sprememb je samo tekstualni del prostorskega načrta.

 

3. Glede na to, da se spremembe nanašajo samo na posamični poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na podlagi 61.a člena ZPNačrt čas trajanja javne razgrnitve 15 dni.

 

4. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD UN Novi trg-2 bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje, in sicer od četrtka, 17. 5. 2018 do vključno četrtka, 31. 5. 2018. Gradivo bo objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si).

 

5. Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD UN Novi trg-2 bo v sredo, 23. 5. 2018 ob 15.30 v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

 

6. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec dopolnjen osnutek podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

 

7. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

8. Javno naznanilo se objavi na oglasni deski in na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si) ter na oglasni deski in spletni strani (portalu) Krajevne skupnosti Center (www.novomesto.si/krajevne-skupnosti/center/).


Številka: 35006-4/2016

       

Novo mesto, dne 8. 5. 2018

 

Javno naznanilo

nazaj