DSC_0747.JPG

Prenova mestnega jedra se nadaljuje, v teku tudi drugi projekti

datum: 17. 10. 2017

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je na srečanju z novinarji podal nove informacije v zvezi s prenovo mestnega jedra. Arheologi ta teden nadaljujejo dela na terenu pred rotovžem, za potrebe prevoza materiala pa se zapirajo parkirišča od Arkade bara do Foto Asje in vzpostavljajo bočna parkirišča za kratkotrajno parkiranje na Rozmanovi ulici. V oktobru bo zaživel sistem za izposojo koles, Občinska uprava pa dela tudi na pripravi rebalansa proračuna 2017 in spremembi proračuna 2018. Ob tem bo na državni ravni z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 urejeno vprašanje povprečnine, možnost sprejemanja dveh letnih proračunov in pravna podlaga za sprejemanje odlokov o NUSZ. Mestna občina Novo mesto z državo prav tako aktivno komunicira v okviru Razvojnega sveta regije JV Slovenija, kjer si prizadeva za optimizacijo porabe kohezijskih sredstev. Nadaljuje se dobra praksa sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti, posredovan je bil že poziv za sodelovanje v letu 2018. 10. oktobra je z deli začel izvajalec podkonstrukcije za pokrijte velodroma v Češči vasi, v teku pa sta pripravi javnih naročil za izvajalce del na državnih cestah skozi Lešnico in Šmihel. Vlada RS je sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka za Mestno občino Novo mesto, ki se sprejema za občine s povišano onesnaženostjo zraka z delci PM10. Zaključene so prijave za pridobitev občinskih štipendij, sledi ocenjevanje kandidatov. V začetku oktobra so bili v Novem mestu predstavniki razvojnega podpornega programa Evropske investicijske banke, ki so se seznanili z vizijo razvoja mesta. Poročali smo tudi o zapletih pri gradnji novega vrtca v Bršljinu, kjer si v okviru razpoložljivih pravnih sredstev prizadeva, da se dela čim prej zaključijo.

Prenova mestnega jedra

Pretekli teden so na terenu začeli delati arheologi. 10. oktobra je pooblaščeni konservatorski svetnik na spodnjem delu Glavnega trga, kjer je bil predviden arheološki nadzor ob gradnji, ustavil gradbena dela in zahteval podrobnejše arheološke raziskave ostanka tlaka, ki se je nahajal pod granitnimi kockami in kulturne plasti pod ostanki tlaka. Med zanimivejšimi najdbami je nekaj novcev iz 16. ali 17. stol., našli pa so še koščke novodobne keramike, ostanke kosti, metalurške delce in delce žlindre. Po današnjem zaključku poglobljenih raziskav na spodnjem delu se premikajo na zgornji del, kjer so glede na ugotovitve predhodnega sondiranja že predvidena temeljitejša arheološka izkopavanja.

Izvajalci gradbenih del bodo za potrebe dovoza in odvoza materiala jutri pričeli z izvedbo popolne zapore bočnih parkirišč od Arkade bar do Foto Asje, parkirišča modre cone na Rozmanovi ulici od poslovalnice A1 do Knjižnice Mirana Jarca pa bodo v nadaljevanju s prilagoditvijo označitev vzpostavljena bočno.

Arheologi in izvajalci še usklajujejo začetek del na Pugljevi ulici, ki naj bi se s postavitvijo gradbišča začela v sredo, 18. oktobra 2017, ko bodo začeli s postavitvijo ograj.

Na seji občinskega sveta, ki je potekala 28. septembra, so občinski svetniki potrdili ugodnost za stanovalce oziroma lastnike nepremičnin z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno, ki v določenih razmerah dovolilnico za parkiranje lahko pridobijo brezplačno. Prav tako so za zasedene prostore za vse dejavnosti zavezancem na območju mestnega jedra priznali olajšave pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Na območju ožjega mestnega jedra se zavezancem za leto 2018 odmeri 50 % nižje NUSZ v primerjavi z letom 2017 in za leto 2019 25 % nižje NUSZ v primerjavi z letom 2017, v nekoliko širšem območju pa 25 % nižje NUSZ za leti 2018 in 2019 v primerjavi z letom 2017.

Obveščali smo že o pripravi razpisov za subvencije najemnin za nove podjetnike v mestnem jedru in subvencije obnov fasad. Oba razpisa sta pripravljena, pri čemer Ministrstvo za finance vsaj za prvega po pravilih državne pomoči zahteva, da odlok o tem ukrepu potrdi Občinski svet. Ta bo obravnavan na seji 19. oktobra, pri čemer bo župan predlagal, da se obravnava v skrajšanem postopku in objavi v čim krajšem času.

Sistem za izposojo koles

Oktobra bomo vzpostavili tudi sistem za izposojo koles. V prvi fazi bo vzpostavljenih pet postaj. Dve postaji (Novi trg, Ulic Slavka Gruma) bomo zagotovili na občini, še dodatne tri pa zasebni partnerji – podjetje Krka, Šolski center Novo mesto in trgovski center BTC v Bršljinu.

Upravljanje z občinskimi financami

Ob zaključku leta Občinska uprava intenzivno dela na pripravi rebalansa proračuna 2017, da zagotovi usklajenost z dejanskimi številkami in spremembo proračuna 2018, kar je potrebno glede na to, da so sedaj že znana dejstva glede izvedbe projektov v letu 2017. Tako rebalans proračuna za leto 2017 kot spremembo proračuna za leto 2018 bosta uvrščena na novembrsko sejo, ki bo predvidoma 16. novembra 2017.

Glede na zadnje izkušnje se je kot izjemno pozitivno izkazalo dvoletno načrtovanje proračuna, ki nudi stabilnost pri izvajanju programov in projektov. Ker pa zakonodaja ne predvideva tovrstnega načrtovanja na lokalni ravni v letu volitev, je preko predstavniških organizacij podana pobuda, da se zakonodaja na tem področju poenoti z državnimi določili, ki državi dovoljujejo sprejemanje dvoletnih proračunov ne glede na volitve.

Pomemben faktor pri načrtovanju projektov in programov občine je njen največji prihodkovni vir – povprečnina, ki jo enotno med občine, na prebivalca od pobranih davščin, razdeli država. Pri tem je pomembno izpostaviti, da tudi država spreminja financiranje občin. Dogovorjena je višja povprečnina za leti 2018 in 2019 in gre v smer, kot so jo občine predlagale že pred dvema letoma. Za našo občino je kot za gospodarsko uspešno občino pomembno, da se v veljavo vrača člen, da občine dobijo svoj presežek dohodnine nad primerno porabo tudi iz državnega proračuna. Dogovorjeno je, da se z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019  uredi vprašanje povprečnine, možnost sprejemanja dveh letnih proračunov in pravna podlaga za sprejemanje odlokov o NUSZ. Ostala vprašanja bodo letos urejena v noveli Zakona o financiranju občin – kot sistemska rešitev ali kot prehodna rešitev za leti 2018 in 2019.

Razvojni svet regije

Z Razvojnim svetom regije JV Slovenija kot aktivna članica redno sodelujemo pri optimizaciji porabe kohezijskih sredstev, pri kateri je najpogosteje ovira v togih zakonskih aktih, ki marsikdaj ne upoštevajo realne situacije na terenu. Zato smo v preteklem obdobju že opozorjali na anomalije, ki onemogočajo investicijsko zadolževanje občin za področja, ki izhajajo iz izvirnih nalog občine. V preteklem tednu je Razvojni svet regije JV Slovenija na predsednika Vlade RS naslovil pobudo, da država celovito uredi tudi vire in način pristopa k zagotavljanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Na ravni Slovenije velja odredba, ki določa, da naj bi po trenutni časovnici v roku okrog petih let občine v vseh aglomeracijah izvedle ureditev kanalizacijskih sistemov. Teh ukrepov je samo na ravni regije JV Slovenija za 110 do 115 mio evrov, pri čemer država ni jasno opredelila možnosti financiranja, kar Razvojni svet regije sedaj usklajuje z Ministrstvom za okolje. Ovira je omejitev koriščenja kohezijskih sredstev, ki jih je možno uveljavljati zgolj za območja z več kot 2000 PE, ki pa jih je v JV Sloveniji zelo malo, medtem ko državna uredba občine zavezuje k ureditvi tudi takih območij. Ker gre za sisteme, ki imajo po izgradnji tudi lastni vir financiranja (amortizacija se obračunava skozi mesečne stroške), je Razvojni svet regije dal pobudo, da se na nacionalni ravni razmisli ali se financiranje zagotovi prek evropskih finančnih institucij ali z dodatnimi olajšavami (nova opredelitev, kaj je upravičen strošek v kohezijski politiki). V vsakem primeru predlaga razmislek, da se prek zakona o izvrševanju proračunov omogoči, da je del sredstev, namenjenih za tovrstne investicije, tudi povratnih in hkrati ne gre v omejeno kvoto zadolževanja občin. Ob tem Razvojni svet regije Ministrstvo za okolje poziva še, da glede na nove, sodobne tehnologije malih čistilnih naprav ponovno preveri zaveze za izgradnjo javnih kanalizacijskih omrežij na območjih, ki bi jih lahko bolj racionalno reševali z malimi čistilnimi napravami.

Skupni projekti občine in krajevnih skupnosti

Dobra praksa sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti se nadaljuje. Poziv za leto 2018 je bil že posredovan krajevnim skupnostim. V letu 2017 je 18 krajevnih skupnosti prijavilo skupno 50 projektov v skupni vrednosti 790 tisoč evrov. Med večjimi projekti so dograditev pločnika in ureditev večnamenskega igrišča v Prečni, izgradnja športnega dela igrišča v Žabji vasi, nadaljevanje urejanja športno-rekreacijskega centra v KS Otočec in rekonstrukcija dela ceste skozi Dolž. Na postavki za leto 2018 je glede na prvi dve leti zagotovljenih manj sredstev, bo pa v primeru, da bo prijavljenih več dobrih projektov, podobno kot v preteklih letih sredstva možno povečati.

Športna infrastruktura

Izbran je izvajalec podkonstrukcije za pokrijte velodroma v Češči vasi. Dela so stekla 10. oktobra, izvaja pa jih podjetje Malkom. Vrednost investicije je 1,225 mio evrov z DDV. V četrtek, 19. oktobra bo na objektu potekala predstavitev načrtov obnove in uporabe velodroma, v sklopu dogodka pa bo prav tako potekal slavnostni podpis Protokola o nameri med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Olimpijskim komitejem Slovenije, Atletsko zvezo Slovenije, Kolesarsko zvezo Slovenije, Triatlonsko zvezo Slovenije in našo občino. Namen sporazuma je vzpostaviti sodelovanje pri uporabi in upravljanju objekta.

Cestna infrastruktura

Kot jsmo že obveščali sta v teku pripravi javnih naročil za izvajalce del na dveh državnih cestah. Direkcija RS za infrastrukturo je sprejela sklepa o začetku postopkov javnega naročila za preplastitev ceste skozi Lešnico do Dolenjega Kronovega in rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Šmihel od Šukljetove ulice do križišča s Smrečnikovo ulico. Objava bo predvidoma sledila v prihodnjih dneh.

Odlok o načrtu za kakovost zraka

Občinski svet je v maju obravnaval osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka, ki ga je Vlada RS sprejela v septembru. Nekatere ukrepe bo treba uskladiti z državo, predvsem tiste, za izvajanje katerih ima občina zaradi obremenjenosti zraka z delci PM10 možnost dodatnega financiranja (energetska sanacija stavb, menjava starih kurilnih naprav …).

Občinski program štipendiranja

Prijave so se zaključile 6. oktobra. Prispelo je 25 vlog za dodelitev štipendije, ena za enkratno denarno pomoč in ena za obe področji. Sledi postopek ocenjevanja in izbora kandidatov.

Sodelovanje s svetovalno skupino Evropske investicijske banke Jaspers

Obveščali smo že, da smo bili uspešni pri povabilu Evropski investicijski banki oziroma predstavnikom njenega razvojnega podpornega programa Jaspers. 5. in 6. oktobra 2017 se je tako zgodil prvi obisk razvojnikov omenjene inštitucije, na katerem so predstavniki občine predstavili vizijo razvoja mesta, ki ga opredeljujejo številni investicijski projekti. Z njihovo pomočjo bo v naslednjih dveh mesecih celovit projekt revitalizacije Novega mesta opredeljen skozi njihovo MCA orodje (eng. Multi-Criteria Analysis Tool), kar bo dalo jasno sliko potenciala razvoja. To bo v pomoč pri načrtovanju izvedbe projektov, sodelovanje z razvojno skupino Jaspers pa pomeni tudi več možnosti za pridobitev dodatnega financiranja ali ugodnih investicijskih posojil.

Gradnja vrtca v Bršljinu

Poročali smo že o zapletih pri gradnji novega vrtca v Bršljinu. Izvajalcu je v septembru morala priznati določene zamike v časovnici zaradi postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja, naknadno pa je prišlo do zapletov izvajalca s podizvajalcem, ki mu je predal glavnino izvedbe del. V okviru razpoložljivih pravnih sredstev si prizadevamo, da se dela čim prej zaključijo in bo objekt čim prej pripravljen za vselitev otrok. 

Povezane novice

29. marec
Gradbeni stroj med prenovo mestnega jedra

Nadaljevanje del v mestnem jedru

Izvajalci prenove mestnega jedra se v skladu z načrtovano časovnico pomikajo v zgornji del Glavnega trga, zato bodo predvidoma v torek, 3. aprila za promet zaprli del Rozmanove ulice (od Vovko Arkade...

več >

15. marec

Vodena ogleda arheoloških izkopavanj

V sodelovanju z izvajalci arheoloških del vas v torek, 20. marca, vabimo na vodena ogleda, na katerih si boste lahko ogledali arheološka izkopavanja, ki potekajo v sklopu prenove mestnega jedra in...

več >

01. februar

Sofinanciranje najemnin v mestnem jedru

Na Mestni občini Novo mesto smo objavili javni poziv za sofinanciranje najemnin za obstoječe poslovne prostore v starem mestnem jedru Novega mesta, v katerih so najemniki začeli opravljati dejavnost...

več >

18. januar

Sprememba prometnega režima v mestnem jedru

Arheološka izkopavanja v sklopu prenove mestnega jedra se bodo predvidoma v torek, 23. januarja, po jutranji prometni konici preselila v zgornji del trga, zato bo prišlo do spremembe prometnega režima.

več >

14. december

Gradbinci betonirajo kolektor, arheologi na Glavnem trgu in Pugljevi ulici

Prenova mestnega jedra se v teh dneh nadaljuje z betoniranjem infrastrukturnega kolektorja (talna plošča in stene). Arheologi medtem opravljajo razširjena izkopavanja na Pugljevi ulici, izkopavanja...

več >

06. november

Gradbinci na Glavnem trgu nadaljujejo kljub dežju

Po sončni jeseni so novembrski dnevi prinesli dež, ki pa ni pretirano zmotil nadaljevanja gradbenih del v mestnem jedru.

več >

15. september

Mestno jedro obnavljamo za vse

Kot smo že obveščali, bo v prihodnjih mesecih potekala prenova mestnega jedra. Načrtovanih je več faz projekta, v katere so vključena tudi arheološka izkopavanja, saj je letošnje sondiranje...

več >

nazaj