vodilna slika

Javna razgrnitev OPPN za južno zbirno cesto

datum: 20. 09. 2022

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 –
ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3
(Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno
besedilo – UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19), Mestna občina Novo mesto objavlja

JAVNO NAZNANILO

    o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto

1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje  GPI d.o.o..

2. Predmet OPPN je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo nove povezovalne ceste v južnem delu Novega mesta: južna zbirna cesta - JZC, ki se bo na zahodu navezala na zahodno obvoznico Novega mesta, načrtovano z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline (Uradni list RS, št. 102/12), na vzhodu pa na glavno cesto G2-105/0259 Novo mesto (Revoz) -  Metlika (Belokranjska cesta). Dolžina trase JZC je približno 1,6 km, na trasi južne zbirne ceste bo urejenih več križišč s priključnimi kraki za navezavo obstoječih stanovanjskih sosesk Regrške Košenice, K Roku, Regrča vas, Šmihel, Jedinščica,  površine za pešce in kolesarje ter avtobusna postajališča, prav tako pa tudi vsi potrebni infrastrukturni vodi. Podlaga za OPPN je izdelan idejni projekt – IDP številka: P-2021/16, julij 2022, GPI d.o.o., Kočevarjeva cesta 31, 8000 Novo mesto.

Območje OPPN obsega približno 15,1 ha in zajema zemljišča oz. dele zemljišč s parc. številkami: 1142/5, 1078/1, 1020/117, 1020/113, 1145/2, 1079/5, 975/2, 1079/4, 1091/5, 994/3, 994/8, 995/11, 991/10, 1224, 972/2, 972/5, 972/4, 972/3, 992/15, 1038/17, 1038/1, 1036/7, 1036/4, 1036/6, 1029/3, 1029/6, 1038/8, 1142/7, 1027/1, 1041/1, 1041/2, 1038/16, 1038/4, 1041/3, 1128/2, 1221/15, 540/8, 1210/21, 1148/3, 540/7, 538/5, 524/1, 526/3, 540/10, 540/13, 540/16, 543/1, 546/4, 550/24, 556/1, 557/3, 557/4, 987/5, 955, 519/1, 515/3, 514/12, 1211, 520/2, 526/2, 530/11, 530/10, 851/11, 530/1, 474/2, 538/4, 538/7, 851/4, 851/6, 853, 986/5, 986/1, 855, 543/31, 538/8, 526/1, 524/2, 454/4, 1135, 906/6, 1114/6, 1136/2, 1083/4, 1094/4, 1084/1, 1077/8, 1094/9, 1089/3, 1074/25, 1074/26, 1074/20, 1091/3, 1077/10, 1077/11, 1083/7, 1083/5, 1138, 1084/2, 1095/6, 1095/5, 1085/5, 1094/10, 1091/6, 1091/4, 1089/4, 923, 1083/6, 1095/4, 906/9, 1214, 1085/4, 1085/2, 1085/3, 1089/2, 934, 939/2, 869/15, 1111/1, 906/8, 1095/3, 540/6, 543/30, 543/19, 543/9, 546/9, 546/10, 546/8, 546/6, 543/10, 543/11, 544/1, 456/17, 456/6, 588/5, 588/1, 546/7, 546/3, 543/29, 1161/4, 466/5, 543/28, 546/2, 556/2, 544/3, 546/5, 544/4, 587/2, 587/3, 587/6, 543/2, 466/10, 558/8, 558/12, 517/2, 515/5, 515/4, 514/11, 514/10, 514/9, 514/17, 470/3, 519/2, 541/2, 468/1, 468/2, 975/1, 957/3, 978/1, 978/2, 981, 471/2, 956, 1160/1, 979/3, 979/6, 951/3, 856/10, 856/12, 856/8, 857/1, 857/2, 858/9, 861/1, 1210/4, 1210/5, 527/8, 530/5, 863/2, 863/3, 469, 470/2, 984, 983, 856/13, 856/11, 980/1, 856/9, 982, 1110/2, 1102, 906/15, 906/13, 906/12, 907/14, 914/2, 917/2, 919/2, 1219/1, 963/1, 962, 960, 961, 959, 1107/4, 1111/3, 1108/4, 1108/3, 1108/2, 906/10, 906/11, 965/7, 449/33, 449/79, 449/26, 931/2, 464/12, 1207, 456/16, 957/1, 953, 954/2, 947/1, 947/2, 939/1, 1213, 471/1, 952, 530/12, 530/2, 530/9, 863/1, 514/18, 470/4, 861/3, 862, 863/4, 1116/6, 906/4, 906/5, 968/2, 1094/8, 1093/2, 1108/1, 922, 926/1, 927/1, 1096/1, 907/18, 968/1, 967/1, 1094/7, 1093/1, 1145/1, 1092, 967/2, 976, 977, 964/2, 958, 954/1, 933/2, 951/4, 951/2, vsa k. o. 1485 Gotna vas..

3. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pritličje (pri vhodu), in sicer od četrtka, 22. 9. 2022 do vključno ponedeljka, 24. 10. 2022. Gradivo bo objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine Novo mesto na povezavi: https://www.novomesto.si/prostorski-portal/2020060810141196/, v zavihku »Dopolnjen osnutek«.

4. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 19. 10. 2022 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

5. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

6. Javno naznanilo se objavi na oglasni deski in na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/) ter na oglasni deski in spletnih straneh  krajevnih skupnosti Regrča vas, Šmihel in Gotna vas (www.novomesto.si/krajevne-skupnosti).  

DODATNA JAVNA OBRAVNAVA:  Na predlog krajevnih skupnosti bo organizirana dodatna javna obravnava v četrtek, 20. 10. 2022 ob 16. uri v Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112, predavalnica N4_1,  4. nadstropje, novi trakt.

 

Priloga: javno naznanilo o JR DO OPPN JZC.pdf

nazaj