vodilna slika

Obvestilo SOUOD o zagotavljanju prostega profila ceste in o pravilnem odmiku od ceste ob oranju

Primerna razdalja odmika od ceste ob oranju

Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske, z namenom preventivnega delovanja, obvešča občane Mestne občine Novo mesto, da pri oranju svojih zemljišč pazijo, da ne onesnažijo in poškodujejo cesto ter da orjejo v primerni razdalji od roba cestnega sveta.

V Zakonu o cestah je določeno, da se ne sme orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno na cesto. Prav tako je prepovedano na cestišču ceste vlačiti pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ali tovor ter onesnaževati cesto.

Zaradi neupoštevanja pravilnih odmikov namreč prihaja pri oranju kmetijskih površin do poškodb bankin in vozišča. Orači obračajo traktorje s priključki na cestnem svetu, celo na asfaltnem vozišču, s čimer prihaja do poškodb bankin, razpokanosti asfalta, posedanja roba cestišča, hkrati pa tudi do onesnaženja cestišča z nanosom blata in zemlje.

Orač oziroma voznik delovnega stroja je dolžan pred vključitvijo v promet, pnevmatike očistiti blata, zemlje in drugih snovi.


Zagotavljanje prostega profila občinskih cest

Služba za medobčinski inšpekcijski nadzor Skupne občinske uprave občin Dolenjske obvešča občane Mestne občine Novo mesto, s ciljem preventivnega delovanja, da na nekaterih mestih drevje, grmovje in drugo rastlinje ob občinskih cestah sega na občinske ceste, zato lastnike zemljišč ob javnih prometnih površinah pozivamo, da  poskrbijo, da to rastlinje ustrezno porežejo oz. odstranijo, tako da ne bo oviralo prometa (avtomobilov, peščev, kolesarjev, …) oziroma poslabševalo preglednosti ceste. 

Za varno uporabo ceste mora biti zagotovljen prosti profil ceste, ki ga tvorijo prometni profil, varnostna širina in varnostna višina. V prosti profil ceste ne smejo posegati stalne fizične ovire, da s tem ni ogrožena vožnja vozil ter gibanje ostalih uporabnikov ceste.

Seznanjamo vas tudi z določbami predpisov na tem področju – Zakon o cestah:

5. člen

(prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste)

(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.

(2) Prepovedano je na cestnem svetu javne ceste postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete.

Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena.

98. člen

(preglednosti ob občinski cesti)

V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.

Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

profilđ

 

nazaj