vodilna slika

Seje

4. dopisna seja Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 08.06.2020 ob 00:00
Lokacija: Glavni trg 7, Novo mesto

 

ČLANICAM N ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi s 24. in 28. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

4. dopisno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

s trajanjem

od ponedeljka, 8. junija 2020, do srede, 10. junija 2020, do 12. ure,

 

z naslednjim

d n e v n i m   r e d o m

 

  1.     Kadrovske zadeve

1.1.

 

Predlog sklepa za razrešitev vršilke dolžnosti direktorja ter imenovanje novega vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

 

Gradivo za točko dnevnega reda, tj. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je dostopno na spletni strani Mestne občine Novo mesto: 

https://www.novomesto.si/mma/sklic_6_dopisne_seje_komisije_za_mandatna_vprasanja_volitve_in_imenovanja/2020060514571416/?m=

 

PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:

 

1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

 

r a z r e š i

Dolores Kores

s položaja vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto z dnem 11. 6. 2020.

 

2.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

 

i m e n u j e

Aleša Makovca

za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, za čas od 12. 6. 2020 do imenovanja direktorja zavoda na podlagi ponovljenega razpisa, vendar najdlje za eno leto.

 

 

Glasovanje:

Glasujete tako, da s povratno elektronsko pošto najpozneje do srede, 10. 6. 2020, do 12. ure sporočite:

 

Glasujem ZA ali PROTI potrditvi predloga sklepa 4. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v predloženi vsebini.

 

 

S spoštovanjem,

                                              

 

Mag. Gregor Macedoni,

župan

 

 

Posredovano:

  • članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – po e-pošti.

Dnevni red