vodilna slika

1. redna seja mandat 2018 - 2022

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi petega odstavka 13. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter drugega odstavka 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

1. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 13. decembra 2018, ob 16. uri,

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž)

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
 2. Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev za župana Mestne občine Novo mesto
 4. Poročilo posebne Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev članov občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Mestne občine Novo mesto
 5. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana (v nadaljevanju: mandatna komisija)
 6. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
 7. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
 8. Predaja županske verige, slovesna prisega župana in njegov pozdravni govor
 9. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Članice in člane občinskega sveta prosim, da se pred začetkom seje izkažejo s potrdilom Občinske volilne komisije o izvolitvi in z osebnim dokumentom ter vrnejo izpolnjene priložene vprašalnike oziroma obrazce.

Po zaključeni 5. točki dnevnega reda bo odmor, ki bo namenjen tudi foto terminu.

Gradiva k 2. do 4. točki dnevnega reda so objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto:  https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/

Ostala gradiva z osnovno zakonodajo pa bodo članice in člani prejeli pred sejo na klop.

 

S spoštovanjem,

 

Mag. Gregor Macedoni

 župan

 

 

PRILOGE:

 • Tabela nezdružljivosti za funkcionarje,
 • Vprašalnik za člane občinskega sveta,
 • Izjava po ZPIZ-2,
 • Izjava po ZIntPK,

 

VABLJENI:

 • člani/ce Občinskega sveta,
 • predsednica in člani Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto,
 • predsednica Posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za izvolitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti,
 • dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave Mestne občine Novo mesto,
 • Ana Avsec, tajnica Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto,
 • predstavniki medijev.

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles