vodilna slika

30. redna seja mandat 2014 - 2018

                

                                                                                                                        Številka: 9001-4/2018

                                                                                                                        Datum:  16.5.2018

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 25. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

30. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 31. maja 2018, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž)

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. Predlog Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici - 2. obravnava
 4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - 1. obravnava
 5. Predlog Odloka o Spremembah in dopolnitvah Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja  »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage« - 1. obravnava
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto - 1. obravnava
 7. Predlog odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto - 1. obravnava
 8. Predlog Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu - SD UN Novi trg-2 - 1. obravnava
 9. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2019 - 1. obravnava
 10. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Novo mesto - skrajšani postopek
 11. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto - skrajšani postopek
 12. Predlog obvezne razlage 1., 3. in 4. alineje 4. odstavka 74. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
 13. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
 14. Kadrovske zadeve
 15. Poročilo župana
 16. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/2018051012305937/30_redna_seja_mandat_2014__2018/

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni

                                                                                                                      župan

 

 

 

OBVEŠČENI :

 • člani/ce Občinskega sveta

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles