vodilna slika

8. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-5/2015

Datum:   24. 6. 2015

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

8. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 9. julija 2015, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 1.  Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.   Potrditev zapisnika 7. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3.   Kadrovske zadeve

4.   Usklajen predlog odloka o OPPN Bučna vas – vzhod/1 – druga obravnava

5.   Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage« in predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja  »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage« – druga obravnava

6.   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava

 7.   Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju zelenih površin - druga obravnava

8.   Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – skrajšani postopek

9.   Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestna občina Novo mesto

10.   Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

11.   Predlog odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

12.   Predlog odloka o načinu izvajanja in opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Novo mesto  – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

13.   Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za turistični kompleks Otočec – prva obravnava

14.   Predlog akta o javno zasebnem partnerstvu za energetsko sanacijo objektov v lasti Mestne občine Novo mesto

15.   Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za programsko obdobje 2015 - 2020

16.   Predlog pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto

17.   Strategija na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 20120 – prva obravnava

18.   Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto na povezavi http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=172

 

 S spoštovanjem,

 

 

 

Gregor Macedoni,

župan

 

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      vodje uradov občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

-      sredstva javnega obveščanja        

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles