vodilna slika

24. seja leta 2013

Številka: 9001-6/2013

Datum:   11. 9. 2013

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)


s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

24. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 26. septembra 2013, ob 16. uri 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

z naslednjim predlogom 

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

 

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
  2. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
  3. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – skrajšani postopek
  4. Predlog obvezne razlage 12. odstavka 29. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh. popr., 76/10-teh. popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. razl., 4/12-teh. popr., 87/12-DPN, 102/12-DPN, 44/13-teh. popr)
  5. Strategija reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013 – 2020 – druga obravnava
  6. Predlog kodeksa delovanja in ravnanja članov Občinskega sveta Mestna občina Novo mesto – druga obravnava
  7. Program oživljanja Narodnega doma
  8. Premoženjsko – pravne zadeve
  9. Kadrovske zadeve
  10. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem

 

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

Posredovano: Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – z                                              elektronsko pošto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles