vodilna slika

22. seja leta 2013

Številka: 9001-4/2013

Datum:   15. 5. 2013

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

22. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 30. maja 2013, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

z naslednjim predlogom 

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
  2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
  3. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
  4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
  5. Predlog odloka o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin – prva obravnava
  6. Osnutek strategije reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013 - 2020
  7. Analiza stanja mestnega potniškega prometa v Novem mestu
  8. Premoženjsko – pravne zadeve
  9. Kadrovske zadeve
  10. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

Posredovano: Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – z elektronsko pošto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles