vodilna slika

4. korespondenčna seja leta 2013

Številka: 9001-2/2013

Datum:   14. 3. 2013

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 5. in 24.a člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

4. korespondenčno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v trajanju od četrtka, 14. marca 2013 do torka, 19. marca 2012

 

 Predlog dnevnega reda :

 

 • 1.   Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ob Belokranjski cesti – jug 2/I
 •  

  Predlog sklepa:

  Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval usklajen predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob Belokranjski cesti – Jug 2/I in ga sprejel z odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Belokranjski cesti – Jug 2/I v predloženem besedilu.

  Odlok se objavi v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

   

  Za točko dnevnega reda je priloženo naslednje gradivo:

  -          Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ob Belokranjski cesti – jug 2/I

  -          Obrazložitev pripravljalca

  -          Grafična priloga: Ureditvena situacija (celotno gradivo je na vpogled na Uradu za prostor Mestne občine Novo mesto)

  -          Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek prostorskega akta

  -          Glasovnica za glasovanje po elektronski pošti.

   

  Korespondenčna seja je sklicana zaradi kratkih rokov, potrebnih investitorju za pridobitev bančnih sredstev.

  Predloga, podana na seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto ob prvi obravnavi dopolnjenega osnutka odloka prostorskega akta sta bila upoštevana oz. je podano pojasnilo, da se pripomba smiselno upošteva pri načrtovanih rekonstrukcijah in novogradnjah cest.

   

  Za predlagani sklep glasujete članice in člani Občinskega sveta tako, da začasno shranite priloženo glasovnico (npr. na namizju) in na njej nedvoumno označite (osenčite, uokvirite, podčrtate, obkrožite…) svojo odločitev:

   

  Glasujem ZA ali PROTI sprejem/u usklajenega predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ob Belokranjski cesti – jug 2/I v predloženem besedilu.

  Izpolnjeno glasovnico, prosim, pripnite kot dokument in jo posredujte po elektronski pošti na naslov: darko.habjanic@novomesto.si najkasneje do torka, 19. marca 2013 do 15. ure.

   

  S spoštovanjem !

   

   

   

  Alojzij MUHIČ,

  ŽUPAN

   

   

  Posredovano: Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – z elektronsko pošto

  Gradiva

  Zapisnik seje

  Seje delovnih teles