vodilna slika

17. seja leta 2012

Številka: 9001-9/2012

Datum:   12. 9. 2012

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

  

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

17. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 27. septembra 2012, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

z naslednjim 

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3 651 (prej glavne ceste G2 105) – druga obravnava 
 4. Usklajeni predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN Podbreznik – druga obravnava
 5. Predlog odloka o spremembi odloka o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava (predlog Gregorja Macedonija in skupine svetnikov) 
 6. Predlog odloka o ustanovi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto - druga obravnava 
 7. Poročilo Nadzornega odbora o nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011
 8. Poročilo o stanju okolja
 9. Premoženjsko – pravne zadeve
 10. Kadrovske zadeve
 11. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

V skladu s poslovniškimi določili so oz. bodo gradiva v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      Borut Novak, direktor občinske uprave

-      Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      dr. Boris Dular, član Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (k 7. točki)

-      predstavniki občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-       predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles