vodilna slika

14. seja leta 2012

Številka: 9001-3/2012

Datum:   11. 4. 2012


 ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

  

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

14. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 26. aprila 2012, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

z naslednjim 

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

 

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
  2. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
  3. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
  4. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2011
  5. Predlog odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava
  6. Predlog odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – prva obravnava
  7. Strategija upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto
  8. Premoženjsko – pravne zadeve
  9. Kadrovske zadeve
  10. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

 


V skladu s poslovniškimi določili so oz. bodo gradiva v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

 

VABLJENI :

 

-      člani/ce občinskega sveta

-      Borut Novak, direktor občinske uprave

-      Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      predstavniki občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

 

OBVEŠČENI:

 

-     predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles