vodilna slika

12. seja leta 2012

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

12. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 16. februarja 2011, ob 17. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

z naslednjim

d n e v n i m   r e d o m :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. Kadrovske zadeve
 4. Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava
 5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – druga obravnava
 6. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – druga obravnava
 7. Predlog odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava
 8. Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2012
 9. Premoženjsko – pravne zadeve
 10. Izhodišča za pripravo strategije upravljanja kapitalskih naložb in informacija o poslovanju Zarje, d.o.o.
 11. Poročilo o javnem razpisu za podelitev koncesije gradenj za izvedbo projekta mestna večnamenska dvorana Portoval v Novem mestu
 12. Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu
 13. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

V skladu s poslovniškimi določili so oz. bodo gradiva v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

 

VABLJENI :

 

-      člani/ce občinskega sveta

-      Borut Novak, direktor občinske uprave

-      Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      predstavniki občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

 

OBVEŠČENI:

 

-     predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles