vodilna slika

Nadaljevanje 11. seje leto 2011

Številka: 9001-13/2011

Datum:   16. 12. 2011

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

V skladu z 18. členom Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 37. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1) 

s k l i c u j e m 

N A D A L J E V A N J E 

11. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 22. decembra 2011, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

Na nadaljevanju seje bodo obravnavane naslednje točke, ki jih občinski svet časovno ni uspel obravnavati na seji dne 15. 12. 2011:

 

z naslednjim 

 

d n e v n i m   r e d o m :

11.   Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

11.1 Poročilo o opravljenem nadzoru o zadolževanju Mestne občine Novo mesto

11.2 Dopolnitev letnega plana nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

 12.   Predlog poslovnega plana Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2012

 13.   Program oskrbe s pitno vodo za Mestno občino Novo mesto za leto 2012

 14.   Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Novo mesto za leto 2012

 15.   Predlog novih cen pokopališč in pogrebnih storitev v Mestni občini Novo mesto

 16.   Premoženjsko – pravne zadeve

 16.1 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 4600/4 in 4596/7, obe k.o. 1489-Cerovec

 

16.2  Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2493/5, k.o. 1457-Ždinja vas

17.  Kadrovske zadeve

17.1  Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

17.2  Predlog sklepa o določitvi kandidatov za člane Sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

17.3  Predlog sklepa o imenovanja predsednika Sveta revije Rast ter članov uredništva revije Rast

17.4  Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Brusnice

18.  Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

V skladu s poslovniškimi določili so gradiva v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

VABLJENI :

-     člani/ce občinskega sveta

-     Borut Novak, direktor občinske uprave

-     Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-     predstavniki občinske uprave

-     pripravljalci gradiv

-     Komunala Novo mesto, d.o.o. (k 12., 13. in 14. točki)

 

OBVEŠČENI:

-     predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles