vodilna slika

3. seja leta 2010

Številka: 9001-13/2010

Datum:   15. 12. 2010

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 14. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB 2) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB 1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

3. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 23. decembra 2010, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

Z naslednjim

d n e v n i m   r e d o m

 

  1.  Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

  2.  Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta

  3.  Kadrovske zadeve

3.1 Predlog sklepa o imenovanju članov – predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto

3.2  Predlog sklepa o imenovanju člana – predstavnika lokalne skupnosti v Svet Centra za socialno delo Novo mesto

3.3  Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto

3.4  Predlog sklepa o mnenju za kandidatko za ravnateljico organizacijske enote Višja strokovna šola na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

3.5  Predlogi sklepov za imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3.6  Predlog sklepa za imenovanje Nadzornega odbora Mestne občine Novo   mesto

  4.  Pobude in vprašanja ter odgovori

 

Priloženo je gradivo za 2. točko dnevnega reda.

Gradivo za 3. točko bo v skladu s poslovniškimi določili posredovano pred sejo.

 

V skladu z drugim odstavkom 33. člena Zakona o javnih financah obveščam Občinski svet o sprejemu sklepa o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar – marec 2011 (priloga).

 

 S spoštovanjem !

 

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles