vodilna slika

28. seja leta 2010

Številka:9001-2/2010

Datum:   17. 2. 2010

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

                                                                                                         

Napodlagi 21. in22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

28. rednosejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek,4. marca 2010, ob 16. uri

 

v sejnidvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto,Glavni trg 7 (Rotovž).

 

 

Za sejo predlagam naslednji 

d n e v ni   r e d :

 

  1. Ugotovitev sklepčnosti

  2. Določitev dnevnega reda

  3. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskegasveta Mestne občine Novo mesto

  4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka oustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto - predlog za skrajšani postopek

   5. Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanjeza lokalne volitve volitve 2010 v Mestniobčini Novo mesto

   6. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto2010 -druga obravnava

   7. Predlog odloka o odvajanju in čiščenju komunalne inpadavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava

   8. Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanjas komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnihodpadkov na območju Mestne občine Novo mesto - prva obravnava

  9. Dopolnjen osnutek odloka o spremembahin dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz -prva obravnava

10. Soglasje ustanovitelja k spremembam in dopolnitvam statutajavnega zavoda za turizem Novo mesto

11. Poročila Nadzornega odboraMestne občine Novo mesto

11.1 Dokončnoporočilo o nadzoru proračuna Mestne občine Novo mesto na področju izvajanjapodjemnih in storitvenih pogodb ter javnih razpisov

11.2 Poročiloo delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za obdobje julij - december2009

11.3 Letni program dela Nadzornega odbora Mestne občineNovo mesto za leto 2010,

12. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občineNovo mesto za leto 2009

13. Kadrovske zadeve

14. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta terodgovori

 

Priložena so gradiva za 2.,3., 4., 6., 7., 8., 9., 11. in12. točko dnevnega reda. Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejelinaknadno.

Gradiva so oz. bodoobjavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

Župan

Alojzij MUHIČ

VABLJENI :

-         člani/ceobčinskega sveta

-         mag.Jože Kobe, v. d. direktorja občinske uprave

-         predstavnikiobčinske uprave

-         mag.Franci Bačar, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-         MilanLah, član Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (k 11. točki)

-         DarjaGantar, član Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (k 11. točki)

-         pripravljalcigradiv

 

OBVEŠČENI:

-           predstavnikisredstev javnega obveščanja

 

 

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles