vodilna slika

27. seja leta 2010

Številka: 9001-1/2010

Datum:   13. 1. 2010

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21.in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občineNovo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

s  k  l i  c  u  j  e  m

 

27. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 28. januarja 2009, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

d n e v n i   r e d :

 

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev dnevnega reda
 3. Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 26. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 4. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava
 5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava
 6. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja stavbnih zemljišč »Kanalizacija Jugorje« - predlog za skrajšani postopek
 7. Ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah parc. št. 636, 637, 638, 639, 643, 646, 647, 648/1, 650/1, 651/1, vse KO Kandija v korist upravičenca - najugodnejšega ponudnika
 8. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

 

Priložena so gradiva za 2., 3., 4., 5. in 6. točko dnevnega reda.Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

Gradiva so oz. bodo objavljena tudi na spletni strani Mestneobčine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

Župan

Alojz MUHIČ

VABLJENI :

 

 • člani/ce občinskega sveta
 • mag. Jože Kobe, v. d. direktorja občinske uprave
 • predstavniki občinske uprave
 • predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
 • pripravljalci gradiv

 

 

OBVEŠČENI:

 

 • predstavniki sredstev javnega obveščanj

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles