vodilna slika

25. seja leta 2009

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka: 032-31/2009

Datum:   14. 10. 2009

 

 Napodlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto(Uradni list RS, št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

25. rednosejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek,29. oktobra 2009, ob 16. uri

 

v sejnidvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto,Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

d n e v ni   r e d :

 

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev dnevnega reda

3. Pregled in potrditevzapisnika nadaljevanja 23. in 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občineNovo mesto

4. Kadrovske zadeve

4.1 Potrditev mandata članici občinskega sveta -predstavnici romske skupnosti

5. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč zaobmočje opremljanja kanalizacija romsko naselje Šmihel -  druga obravnava

6. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč zaobmočje opremljanja kanalizacija romsko naselje Brezje - druga obravnava

7. Predlog odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolskevzgoje v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava

8. Pregled realizacije proračuna Mestne občine Novo mesto 2009za obdobje januar - september 2009

9. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občineNovo mesto za leto 2009 (skrajšani postopek)

10. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto2010  - prva obravnava

11. Občinski program varnosti - druga obravnava

12. Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

12.1 Poročilo onadzoru zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2008s posebnim nadzorom krajevnih skupnosti in samoprispevkov

12.2 Poročilo onadzoru Agencije za šport Novo mesto

12.3 Poročilo odelu Nadzornega odbora za obdobje januar - julij 2009

13. Premoženjsko - pravne zadeve

14. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta terodgovori

 

Priložena so gradiva za 2.,3., 5., 6., 7., 9., 10.  in 12. točkodnevnega reda. Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

Gradiva so oz. bodo vposlovniškem roku objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

Župan

Alojz MUHIČ

 

 VABLJENI :

-         člani/ceobčinskega sveta

-         mag.Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavnikiobčinske uprave

-         predsednikNadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-         pripravljalcigradiv

 

OBVEŠČENI:

-           predstavnikisredstev javnega obveščanj

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles