vodilna slika

20. seja leta 2009

Številka:032-2/2009

Datum:   7. 1. 2009

 

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Napodlagi 21. in22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

20. sejoObčinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek,22. januarja 2009, ob 16. uri 

 

v sejnidvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto,Glavni trg 7 (Rotovž).

 

 Za sejo predlagam naslednji

d n e v ni   r e d :

 

   1.   Ugotovitev sklepčnosti

   2.   Določitev dnevnega reda

   3.   Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskegasveta Mestne občine Novo mesto

   4.   Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto2009 -prva obravnava

   5.   Kadrovske zadeve

   6.   Vprašanja in pobude

 

Priloženaso gradiva za 2., 3. in4. točko dnevnega reda. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani Mestneobčine Novo mesto www.novomesto.si.

Ostalagradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

 

Sspoštovanjem !

 

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

 

VABLJENI :

-         člani/ceobčinskega sveta

-         mag.Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavnikiobčinske uprave

-         predsednikNadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

 

OBVEŠČENI :

 

-         krajevneskupnosti MONM

-         sredstva  javnega obveščanja    

-         Upravnaenota Novo mesto

                                                                                                       

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles