vodilna slika

19. seja leta 2008

                                                                                                          Številka:032-37/2008

                                                                                                          Datum:   8. 12. 2008

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Napodlagi 21. in22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,št. 96/2008-UPB1)

 

s  k l  i  c u  j  e  m

 

19. sejaObčinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v TOREK,23. decembra 2008, ob 16. uri 

 

v sejnidvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto,Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

d n e v ni   r e d :

 

   1.   Ugotovitev sklepčnosti

   2.   Določitev dnevnega reda

   3.   Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskegasveta Mestne občine Novo mesto

   4.   Kadrovske zadeve

   5.   Usklajeni predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odlokao zazidalnem načrtu Tovarne zdravil Krka

   6.   Energetskikoncept Mestne občine Novo mesto

   7.   Premoženjsko - pravne zadeve

   8.   Vprašanja in pobude

 

Priloženaso gradiva za 2., 3., 5. in6. točko dnevnega reda. Celotno gradivo za 6. točko, tako kot tudi gradiva zavse ostale točke, je objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

Ostalagradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

Sspoštovanjem !

 

 

 

Župan

Alojzij MUHIČ

 

VABLJENI :

-         člani/ceobčinskega sveta

-         mag.Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavnikiobčinske uprave

-         predsednikNadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-         pripravljavcigradiv k posameznim točkam

 

OBVEŠČENI :

 

-         sredstva  javnega obveščanja    

-         krajevneskupnosti v MONM

-         Upravnaenota Novo mesto

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles