vodilna slika

11. seja leta 2007


 

Številka: 032-5/2006

Datum: 5. 12. 2007

 

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s k l i c u j e m

11. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 20. decembra 2007, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i    r e d :

 

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev dnevnega reda

3. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto - druga obravnava

5. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - druga obravnava

6. Predlog odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto - nadaljevanje prve obravnava

7. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008 - prva obravnava

7. Načrti razvojnih programov 

8. Predlog odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto - prva obravnava

9. Premoženjsko - pravne zadeve

10. Kadrovske zadeve

11. Vprašanja in pobude

 

Priložena so gradiva za točke od 2 do 8 dnevnega reda. Ostala gradiva boste prejeli naknadno.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ

ŽUPAN

 

VABLJENI :

- člani/ce občinskega sveta

- mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

- predstavniki občinske uprave

- predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

- pripravljalci gradiv k 6. in 8. točki

 

OBVEŠČENI :

 

- sredstva javnega obveščanja

- krajevne skupnosti

- Upravna enota Novo mesto

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles