vodilna slika

30. seja občinskega sveta

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka: 032-01-30/2006-1100

Datum: 28. 6. 2006

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001, 44/2002 in 72/2005) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s k l i c u j e m

 

30. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

v četrtek, 13. julija 2006, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Novi trg 6 (vijoličasta dvorana II/68).

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i r e d :

 

1. Določitev dnevnega reda

2. Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje občinskega sveta

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu– druga obravnava

4. Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt grad Grm v Novem mestu – druga obravnava

5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

6. Predlog sklepa za ustanovitev krajevne skupnosti Ždinja vas

7. Strategija turizma v Mestni občini Novo mesto

8. Statut Mestne občine Novo mesto – uradno prečiščeno besedilo

9. Premoženjsko – pravne zadeve

10. Kadrovske zadeve

11. Vprašanja in pobude

Priložena so gradiva za 3., 4. in 5. točko dnevnega reda. Ostala gradiva boste prejeli naknadno.

 

 

 

S spoštovanjem !

 

 

 

 

 

 

Župan

 

 

mag. Boštjan Kovačič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VABLJENI :

 

- člani/ce občinskega sveta

- namestnik predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

- v.d. direktorica občinske uprave

- vodje oddelkov in služb občinske uprave

- pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

 

- krajevne skupnosti MO Novo mesto

- sredstva javnega obveščanja

- UE Novo mesto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles