vodilna slika

29. seja leta 2006 (mandat 2)

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Številka: 032-01-29/2006-1100

Datum: 14. 6. 2006

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001, 44/2002 in 72/2005) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s k l i c u j e m

 

29. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

v četrtek, 29. junija 2006, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Novi trg 6 (vijoličasta dvorana II/68).

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i r e d :

 

1. Določitev dnevnega reda

2. Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje občinskega sveta

3. Predlog odloka o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2005 – druga obravnava

4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto – druga obravnava

5. Predlog odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice – druga obravnava

6. Predlog odloka o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

7. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

8. Predlog odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo glavne ceste G2-105 skozi Dol. Težko vodo – druga obravnava

9. Predlog občinskega lokacijskega načrta Visokošolsko središče Novo mesto (Univerzitetni kampus Novo mesto) – prva obravnava

10. Predlog občinskega lokacijskega načrta Brusnice – prva obravnava

11. Predlog občinskega lokacijskega načrta Gabrje – prva obravnava

12. Predlog občinskega lokacijskega načrta za poslovno storitveno cono Mačkovec - 1 – prva obravnava

13. Predlog odloka o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto na nepremičninah na območju OLN za poslovno storitveno cono Mačkovec – prva obravnava

14. Predlog rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2006 (skrajšani postopek)

15. Predlog čistopisa odloka prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor

16. Predlog obvezne razlage Odloka o ZN za romsko naselje Žabjak

17. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije

18. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina za leto 2005

19. Premoženjsko-pravne zadeve

20. Kadrovske zadeve

21. Vprašanja in pobude

 

 

Priložena so gradiva za 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 14. točko dnevnega reda. Ostala gradiva boste prejeli naknadno. Gradivo za 3. točko ste že prejeli s sklicem 28. seje občinskega sveta.

 

Ostala gradiva boste v skladu s poslovnikom prejeli naknadno.

 

 

S spoštovanjem !

 

Župan

mag. Boštjan Kovačič

 

 

 

VABLJENI :

 

- člani/ce občinskega sveta

- namestnik predsednika Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

- v.d. direktorica občinske uprave

- vodje oddelkov in služb občinske uprave

- pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

 

- krajevne skupnosti MO Novo mesto

- sredstva javnega obveščanja

- UE Novo mesto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles