vodilna slika

28. seja leta 2006 (mandat 2)

 

 

 

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka: 032-01-28/2006-1100

Datum: 15. 5. 2006

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001, 44/2002 in 72/2005) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s k l i c u j e m

 

28. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

v torek, 30. maja 2006, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Novi trg 6 (vijoličasta dvorana II/68).

 

Za sejo predlagam naslednji

 

d n e v n i r e d :

 

1. Določitev dnevnega reda

2. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje občinskega sveta

3. Predlog občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Jedinščica – druga obravnava

4. Predlog odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju OLN za stanovanjsko naselje Jedinščica – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

5. Predlog odloka o določitvi plovbnega režima na reki Krki – druga obravnava

6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

7. Predlog občinskega lokacijskega načrta Mrvarjev hrib – druga obravnava

8. Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt grad Grm v Novem mestu – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek

9. Predlog odloka o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2005 – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

10. Poslovna poročila javnih zavodov za leto 2005

11. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

12. Predlog odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

13. Predlog odloka o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine Straža – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

14. Primerjalna analiza in ovrednotenje vzhodne in zahodne obvoznice

15. Prostorsko ureditveni pogoji za mestno jedro – prometni režim

16. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

17. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije

18. Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2005 ter poročilo o realizaciji investicij, obnov in rekonstrukcij javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2005

19. Predlog rebalansa plana investicij, obnov ter rekonstrukcij Komunale Novo mesto, d.o.o., v Mestni občini Novo mesto za leto 2006

20. Poročilo Računskega sodišča o reviziji poslovanja Mestne občine Novo mesto v letu 2004

21. Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o nadzoru o zbiranju in porabi sredstev samoprispevkov v krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto za leto 2005

22. Poročilo o reševanju romske problematike v Mestni občini Novo mesto

23. Poročilo o projektu CeROD

24. Premoženjsko-pravne zadeve

25. Kadrovske zadeve

26. Vprašanja in pobude

27. Razno

 

 

Priložena so gradiva za 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15. in 21. točko dnevnega reda. Ostala gradiva boste prejeli naknadno.

 

 

 

S spoštovanjem !

 

 

 

 

 

 

Župan

 

 

mag. Boštjan Kovačič

 

 

 

 

VABLJENI :

 

- člani/ce občinskega sveta

- predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

- v.d. direktorica občinske uprave

- vodje oddelkov in služb občinske uprave

- pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

 

- krajevne skupnosti MO Novo mesto

- sredstva javnega obveščanja

- UE Novo mesto

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles