vodilna slika

Obramba, zaščita, reševanje in pomoč

Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje
Germova ulica 4, 8000 Novo mesto

Odogovorna oseba: Klara Golić, strokovna sodelavka za civilno zaščito in požarno varnost.
telefon: (07) 39 39 278, 031 353 296
E-pošta: klara.golic@novomesto.si

 

Delovno področje:

Delovno področje je izvajanje nalog s področja zaščite, reševanja, požarne varnosti in obrambnega načrtovanja v pristojnostih mestne uprave in sicer:

  • oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje,
  • vodi priprave sistema zaščite in reševanja v pristojnostih občine ter izvaja operativne naloge,
  • Pripravlja dokumente načrtov zaščito in reševanje MONM in skrbi za javno predstavitev  le teh,
  • koordinira z organi Občinske uprave vodenje priprav za delovanje sistema ob nesrečah.

 

Sistem zaščite in reševanja je organiziran predvsem za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in je eden treh podsistemov sistema nacionalne varnosti (poleg obrambnega sistema in varnostnega sistema). Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je organizirano kot enoten in celovit sistem v državi. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane sile za zaščito, reševanje in pomoč se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na lokalni skupnosti, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

 

Občinski svet ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju (z odlokom), sprejema programe in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (in varstva pred požarom), zagotavlja varstvo pred požarom ter ureja, upravlja in skrbi za gasilsko javno službo,..

 

Župan skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejme načrte zaščite in reševanja, skrbi za izvajanje zaščitnih ukrepov, vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, skrbi za obveščanje prebivalstva o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih.

 

Poveljnik Civilne zaščite operativno-strokovno vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah župan (imenuje ga župan). Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči je organiziran Občinski štab Civilne zaščite. Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika. Štab ima določeno število članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja.

 

Strokovna služba za zaščito in reševanje opravlja upravne, strokovne in druge naloge zaščite in reševanja v pristojnosti občine. Glavne naloge strokovne službe so izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja, izdelava programov in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organiziranje, opremljanje in usposabljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

 

Vodja intervencije vodi zaščito, reševanje in pomoč na kraju nesreče. Kdo vodi zaščito, reševanje in pomoč pri intervenciji je določeno v načrtih zaščite in reševanja. Za vodenje posameznih intervencij (za zaščito, reševanje in pomoč) lahko določi vodjo intervencije tudi poveljnik Civilne zaščite. V primeru velikih nesreč vodja intervencije vodi intervencijo v skladu z usmeritvami pristojnega štaba civilne zaščite.

 

 

 

Organi vodenja v Mestni občini Novo mesto so:

  • Občinski štab Civilne zaščite (Poveljnik Civilne zaščite, namestnik in osem članov štaba);
  • poverjeniki za Civilno zaščito (28 poverjenikov in njihovih namestnikov) ki so organizirani po teritorialnem načelu po krajevnih skupnostih ).

Sile za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Novo mesto so:

  • enote in službe Civilne zaščite (dolžnostne sile - pripadniki);
  • operativni sestavi društev, klubov in drugih organizacij (prostovoljne sile - pogodbene);
  • operativni sestavi gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij (poklicne sile - pogodbene).

 

 

Dokumenti zaščite in reševanja:

 

Načrt ukrepanja ob poplavah v MO Novo mesto.pdf

Načrt zaščite in reševanja ob večjem požaru_2015.pdf

Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Mestni občini Novo mesto.pdf

Sklep o določitvi gospodarskih družb, ki morajo izdelati načrte ZIR.pdf

Ocena ogroženosti MO Novo mesto pred naravnimi in drugimi nesrečami.pdf

MONM- načrt ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh - verzija 1.0 .pdf

Ocena ogroženosti MONM -epidemija oz. pandemija nalezljive bolezni pri ljudeh (2020).pdf

Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite ter članov štaba Civilne zaščite Mestne občine Novo mesto.pdf

OCENA OGROŽENOSTI ZARADI POJAVA POTRESA V MONM_2021.pdf

Načrt zaščite in reševanje ob potresu v MONM_2021.pdf

MONM- zaklonišča .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj