vodilna slika

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Bršljin (OPPN)

datum: 08. 04. 2024

Dolenjski uradni list 8 - 2024.

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 5. 4. 2024 sprejel

SKLEP

o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Bršljin (OPPN)

1. člen
(predmet sklepa)

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Bršljin (v nadaljevanju: OPPN).

(2) Identifikacijska številka OPPN v zbirki prostorskih podatkov je 4092.

2. člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN se nahaja med železniško progo Metlika – Novo mesto – Ljubljana z glavno novomeško železniško postajo Novo mesto v Bršljinu in Ljubljansko cesto, južno od poslovno stanovanjskega območja Bršljin. Vzhodno se navezuje na zeleno zaledje Marofa in Kettejevega drevoreda, na severozahodu pa posega v območje nekdanje tovarne Novoteks.

(2) Območje OPPN obsega okvirno 7,7 ha in zajema zemljišča oz. njihove dele s parcelnimi številkami:

1. v katastrski občini 1455-Bršljin: 199/1, 193/5,194/5, 201/9, 201/10, 210/1, 210/6, 1009/2, 1012, 1147/1, 1162/1, 1168/2, 1257/1, 1257/2, 1257/3, 1258 in 1259.

2. v katastrski občini 1456-Novo mesto: 195/1, 196/30, 196/33, 196/31, 196/4, 211, 212, 213, 214/1, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 215, 216, 218, 220/2, 220/3, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 221/10, 221/11, 221/12, 221/13, 221/14, 221/15, 221/16, 221/17, 221/3, 221/4, 221/5, 221/7, 221/9, 229/1, 250, 260, 261/1, 263, 265, 266, 267, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 270/3, 270/4, 281/2, 281/3, 282/4, 284/2, 285/6, 285/7, 290/2, 290/4, 293/16, 293/17, 293/18, 293/19, 293/20, 294/2, 294/8, 295/4, 295/6, 296, 297/1, 297/2, 298, 299, 300, 301, 303/4, 304/2, 305/2, 306/1, 306/2, 307, 308/4, 308/6, 308/7, 308/9, 308/10, 309, 310/3, 310/4, 310/5, 311/1, 311/2, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324/2, 325/1, 327, 328/5, 328/6, 332/1, 332/2, 357, 359, 360, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403/1, 403/2, 403/3, 404, 405, 406, 407, 430/16, 430/17, 430/18, 430/9, 439/3, 435, 436, 437, 438, 439/2, 440/6, 440/7, 441/27, 441/28, 442/1, 444/1, 445/10, 445/11, 445/6, 445/8, 446/1, 446/2, 447, 448, 449/17, 449/18, 450/4, 450/5, 451/5, 451/6, 451/7, 451/8, 451/9, 443/2, 443/4, 445/9, 452/1, 452/2, 453, 454, 455/6, 455/7, 456, 457, 458, 459/14, 459/16, 459/17, 460/20, 460/21, 461, 462, 463, 464, 481/1, 481/2, 482/3, 482/4, 483/1, 483/2, 484, 487, 488, 489, 494, 496, 497/6, 581/1, 582, 583/3, 583/4.

(3) Območje je z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 24/22 – UPB; v nadaljevanju OPN) v celoti opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo pretežno CU (osrednja območja centralnih dejavnosti - jedra naselij), delno CD (Druga območja centralnih dejavnosti), delno PŽ (površine železnic) in delno PC (površine cest). V manjšem obsegu je opredeljena še namenska raba: SSv (urbana večstanovanjska gradnja), SSn (urbana strnjena stanovanjska pozidava), SBv (urbana večstanovanjska pozidava za posebne namene) in ZDo (zelene obvodne površine).

(4) Območje se nahaja pretežno znotraj enote urejanja prostora (EUP) z oznako NBŠ_11_OPPN, ki se ureja z veljavnim Odlokom o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina (Uradni list RS, št. 39/98, 74/02, 40/07 - obv. razl., 75/08 - obv.razl., 101/09-OPN MONM, 42/14 in Dolenjski uradni list, št. 16/22 - OPN MONM; v nadaljevanju: UN) in obsega ureditvene enote ali njihove dele: C1, C2, S5, S8, P1, P4, P9, P10 in P11. Območje obravnave posega še na dele drugih enot urejanja prostora EUP NBŠ_09-OPPN, NBŠ_10, NBŠ_12, NBŠ_14, NBŠ_18_OPPN, NBŠ_21, NBŠ_23_OPPN, NBŠ_23/01_OPPN in NMA_08.

(5) Območje je določeno okvirno in se lahko tekom postopka priprave OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.

3. člen

(predmet načrtovanja)

Predmet načrtovanja z OPPN so spremembe ureditev na območju med Ljubljansko cesto v Bršljinu in železniško postajo ter na širšem vplivnem območju zaradi rekonstrukcije Ljubljanske ceste. Z OPPN se prenovi oz. prestrukturira obstoječe ureditve v smislu dviga urbanih in bivanjskih kakovosti ob upoštevanju predvidene rekonstrukcije Ljubljanske ceste in ceste Bršljin z podvozoma pod železnico.

4. člen

 (način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Pri pripravi OPPN se uporabljajo podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, pomembni za pripravo prostorskega akta, vključno s podatki nosilcev urejanja prostora. Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se pripravijo v obsegu in vsebini, ki je predpisan z ZureP-3 in je prilagojen namenu prenove dela naselja z določitvijo rešitev in ukrepov, ki omogočajo skrbno tehtanje javnih koristi in zasebnih interesov.

(2) Za načrtovanje prostorskih rešitev se upoštevajo že izdelane strokovne podlage in sicer:

 • Idejni projekt za rekonstrukcijo dela Ljubljanske ceste v Novem mestu (LG 299261), ureditev križanja ulice Bršljin (LC 295041) z železniško progo Metlika – Novo mesto – Ljubljana in ureditev križanja Foersterjeve ulice (JP 799501) z železniško progo Novo mesto – Straža (v nadaljevanju: IDP) (Acer Novo mesto d.o.o., št. proj. IDP-1/2023, junij 2023),
 • Strokovne podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljin ( Acer Novo mesto d.o.o., št.: IC-2/22; julij, dopolnitev sept. 2023) ter
 • dopolnitev strokovnih podlag za dele območja urejanja z OPPN , ki v že izdelanih obstoječih SP še niso bile obdelane.

(3) V postopku priprave OPPN se na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora lahko določi izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag za uskladitev prostorskih rešitev.

(4) Skladno z 68. členom ZUreP-3 se izdela elaborat ekonomike.

5. člen

(vrsta postopka)

OPPN se pripravi po rednem postopku, za kar se skladno s 129. členom ZUreP-3 smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

6. člen

(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

OPPN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah in okvirnih rokih:

1.    Faza: izdelava strokovnih podlag (SP): 30 dni (po uvedbi v delo);

2.    Faza: izhodišča za pripravo osnutka:

 • izdelava izhodišč za pripravo osnutka OPPN: 15 dni od potrditve naročnika o ustreznosti SP,
 • seznanitev javnosti z vsebino izhodišč (izvede naročnik):
 • objava na spletni strani občine, seznanitev lastnikov sosednjih zemljišč in pridobitev smernic NUP: rok za NUP 15 dni,

3.    Faza: osnutek OPPN:

 • izdelava osnutka OPPN: 30 dni po zaključeni seznanitvi javnosti,
 • pridobitev prvih mnenj NUP (pridobi naročnik): rok za NUP 30 dni;

4.    Faza: dopolnjen osnutek OPPN:

 • pregled in analiza mnenj (izdela izdelovalec in priloži h gradivu za dopolnjen osnutek)
 • ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN: 30 dni po roku za pridobitev prvih mnenj,
 • izvedba javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN z javno obravnavo in prvo obravnavo na občinskem svetu MONM (izvede naročnik): 30 dni,
 • izdelava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (izdelovalec in naročnik): 15 dni po končani javni razgrnitvi;

5.    Faza: predlog OPPN:

 • izdelava predloga OPPN: 30 dni po sprejetju stališč,
 • pridobitev drugih mnenj NUP (pridobi naročnik): rok za NUP 30 dni;

6.    Faza: usklajen predlog OPPN:

 • izdelava usklajenega predloga OPPN: 30 dni po roku za pridobitev drugih mnenj,
 • druga obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v drugi obravnavi;

7.    Faza: sprejet prostorski akt:

 • objava odloka v uradnem glasilu MONM (naročnik); 15 dni po sprejemu na občinskem svetu,
 • priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta (izdelovalec): 7 dni po sprejemu na občinskem svetu.

7. člen

(nosilci urejanja prostora)

(1)   Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področja prostorskega razvoja, ohranjanja narave in voda; gp.mnvp@gov.si;
 • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana – področja okolja, podnebnih sprememb, energetike in trajnostne mobilnosti; gp.mope@gov.si;
 • Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana – področja cestnega, železniškega in letalskega prometa; gp.mzi@gov.si;
 • Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana – področje kulturne dediščine; gp.mk@gov.si;
 • Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana – področje ohranjanja narave; zrsvn@zrsvn.si;
 • Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana – področji obrambe in varstva pred naravnimi nesrečami in varstva pred požarom; glavna.pisarna@mors.si;
 • Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana – področje javnega zdravja; gp.mz@gov.si
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana – za področje ribištva; gp.mkgp@gov.si;
 • Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana – področje javnih komunikacijskih omrežij; gp.mdp@gov.si.

(2) Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

 • Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto – področje varovanja občinskih cest in minimalne komunalne oskrbe z vidika dostopa do javne poti ali ceste,
 • Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto – področje distribucije zemeljskega plina; mestna.obcina@novomesto.si;
 • Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto – področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki; info@komunala-nm.si;
 • Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mest – področje energetike; info@elektro-ljubljana.si;
 • ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana – področje energetike; info@eles.si
 • Plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana – področje energetike; info@plinovodi.si;
 • Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje - Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto – področje elektronskih komunikacij; info@telekom.si in spletni obrazec vloge - https://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/mnenje-soglasje;
 • Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana – področje elektronskih komunikacij; info@telemach.si;
 • T2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana – področje elektronskih komunikacij; info@t-2.net.

(3) V postopku pridobivanja mnenj se z načrtovanimi prostorskimi ureditvami seznanijo tudi:

 • Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto – področje voda; gp.drsv-nm@gov.si;
 • Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine - ZVKDS, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto – področje varstva kulturne dediščine; tajnistvo.nm@zvkds.si;
 • Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto – področje ohranjanja narave; zrsvn.oenm@zrsvn.si;
 • Zavod za ribištvo Slovenije; Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana -Šmartno – za področje ribištva; info@zzrs.si;
 • Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za investicije v železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor; peter.cokan@gov.si;
 • SŽ – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana; vposta.infra@slo-zeleznice.si

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

8. člen

(načrt vključevanja javnosti)

(1) Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) s pričetkom postopka priprave OPPN seznani javnost in Krajevno skupnost Bršljin z objavo tega sklepa na spletni strani občine in v prostorskem informacijskem sistemu.

(2) Občina vključi javnost v pripravo osnutka OPPN z objavo gradiva (izhodišč za pripravo osnutka) na spletni strani občine ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči.

(3) Občina ponovno vključi javnost v fazi dopolnjenega osnutka OPPN, ko pripravi javno razgrnitev za 30 dni, objavi gradivo na spletni strani občine, izvede javno obravnavo ter javnost pozove, da poda predloge in usmeritve, ki jih občina preuči in do njih zavzame stališča, ki jih javno objavi na svoji spletni strani.

(4) Občinski svet občine sprejme OPPN z odlokom, ki se po sprejetju objavi v Dolenjskem uradnem listu, v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani občine.

9. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Izdelavo OPPN financira Mestna občina Novo mesto, ki je pobudnik priprave OPPN.

10. člen

(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)

Na podlagi 128. člena ZUreP-3 in mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0067/2024-2, z dne 27. 2. 2024 v postopku OPPN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje sprejemljivosti na varovana območja narave. Mnenje Zavoda RS za varstvo narave iz te točke, se skupaj s tem sklepom, objavi na spletni strani MONM (https://novomesto.si/).

11. člen

(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani Mestne občine Novo mesto (https://novomesto.si/)..

 

Številka: 350-0004/2024-11 (516)

Datum: 5. april 2024

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj