vodilna slika

Javni poziv o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto za leto 2024

datum: 28. 02. 2024

Dolenjski uradni list 5 - 2024.

JAVNI POZIV

o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto za leto 2024

 

 

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št.26/2023) in 27. člena Statuta mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 –UPB1) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto objavlja naslednji javni poziv:  

 

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

 

Predmet javnega poziva je pomoč občanom Mestne občine Novo mesto pri kritju stroškov uporabe storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v obliki celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo).

 

Storitev oskrbe varovanja na daljavo podpira sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija, ki se namesti na domu uporabnika in mu omogoča, da lahko na enostaven in hiter način pokliče na pomoč. Pomoč mu nudi usposobljeno zdravstveno osebje v asistenčnem centru, ki mu je na razpolago štiriindvajset (24) ur na dan.

 

2. NAMEN IN CILJI POZIVA

 

Namen javnega poziva je omogočanje aktivnega, neodvisnega in varnega bivanja na domu tistim prebivalcem, ki potrebujejo podporo pri samostojnem življenju v domačem okolju, in sicer s celodnevno povezavo preko osebnega telefonskega alarma storitve socialnega servisa varovanja na daljavo.

 

3. POGOJI IN MERILA ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU

 

Vlagatelj mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati naslednje:

- da ima stalno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto in tudi dejansko biva na njenem območju,

- da je starejši od 70 let (za starejšega od 70 let se šteje, kdor v letu razpisa dopolni 70  let), izjemoma velja tudi za osebe, mlajše od 70 let, ki imajo ugotovljeno prvo stopnjo telesne okvare, ki jo izkazuje upravičenec s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ter osebe s težjimi bolezenskimi stanji, ki potrebujejo pomoč v vseh ali večini življenjskih potreb,

- da izpolnjuje pogoje iz 5. točke tega poziva (je dohodek vlagatelja, če prebiva sam oz. vlagatelja in njegovega partnerja nižji od praga revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko gospodinjstvo, ali v kolikor dohodek  vlagatelja, če prebiva sam, oz. vlagatelja in njegovega partnerja ne presega več kot 25% oz. 10% zneska praga revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali  dvočlansko gospodinjstvo),

- da izpolnjuje vsaj en kriterij pod točko I., 

- in še vsaj en kriterij, naveden pod točko II., v nadaljevanju: 

 •  Bivanjske okoliščine: 

- da so osebe, ki bivajo same v lastnem gospodinjstvu, 

- ali da so osebe, ki bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč v vseh življenjskih aktivnostih, 

- ali da so osebe, ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih odsotnosti z doma. 

 • Bolezensko stanje: 

- da so osebe s težjimi kroničnimi boleznimi, 

- ali da so invalidne osebe,

- ali da so osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci (npr. znaki demence), 

- ali da so bolniki po težjem operativnem posegu. 

 

4. PRIJAVA NA POZIV IN DOKAZILA ZA IZPOLNJEVANJE POGOJEV

 

Upravičenci se prijavijo na poziv z vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo« z vsemi prilogami, ki so obvezna vsebina oddane vloge. Podatki v vlogi in prilogah morajo biti resnični in točni.

 

Za podaljšanje subvencioniranja obstoječim uporabnikom se vsako naslednje leto sklene aneks med upravičencem, občino in izvajalcem storitve pod pogojem, da še vedno izpolnjuje pogoje in merila za dodelitev subvencije. V kolikor so se okoliščine vlagatelja spremenile, mora obstoječi uporabnik oddati novo vlogo za subvencijo.

 

5. VIŠINA SUBVENCIJE

 

Mestna občina Novo mesto bo upravičencem subvencionirala socialno varstveno storitev socialnega servisa varovanja na daljavo iz proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2024  iz proračunske postavke 07097019 – Subvencioniranje socialnega servisa »Varovanje na daljavo«, in sicer v višini kot sledi:

- 25,00 EUR osnovnega paketa mesečno, v kolikor je dohodek vlagatelja oz. vlagatelja in njegovega partnerja nižji od višine praga tveganja revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko družino,

- 19,00 EUR osnovnega paketa mesečno, v kolikor dohodek vlagatelja oz. vlagatelja in njegovega partnerja ne presega več kot 10% zneska praga tveganja revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko gospodinjstvo,

- 13,00 EUR osnovnega paketa mesečno, v kolikor dohodek vlagatelja oz. vlagatelja in njegovega partnerja ne presega več kot 25% zneska praga tveganja revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko gospodinjstvo,

- 8,00 EUR osnovnega paketa mesečno pa ostalim, ki ne sodijo v prvo, drugo ali tretjo alinejo in ne glede na višino dohodkov vlagatelja oz. vlagatelja in njihovega partnerja.    

 

V dohodek vlagatelja za priznanje upravičenosti do subvencije storitve varovanja na daljavo se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje osnovnih življenjskih potreb.

V primeru spremembe višine meje praga revščine po podatkih Statističnega urada RS do izdaje odločbe se le ta upošteva pri upravičenosti do subvencije socialnovarstvene storitve.

 

V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine na storitev varovanje na daljavo. Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stroške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.

 

Subvencije se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu oddaje vlog, do porabe proračunskih sredstev za ta namen. To pomeni, da v primeru, da je v razpisnem roku prejetih več popolnih vlog kot je v pozivu predvidenih proračunskih sredstev za dodelitev subvencije, ima prednost pri dodelitvi subvencije vlagatelj, glede na vrstni red prispelosti vloge.

 

6. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

 

Upravičencem bo občina subvencionirala storitev do konca leta 2024, z možnostjo podaljšanja, pri čemer bo subvencijo zagotavljala, če bodo sredstva za ta namen zagotovljena v sprejetih občinskih proračunih. Sredstva so do konca leta 2024 v višini 10.000,00 EUR za posamezno proračunsko leto zagotovljena v proračunu Mestne občine Novo mesto na proračunski postavki 07097019, konto 402999.

 

7. ROK PRIJAVE, MESTO OBJAVE POZIVA IN NAČIN ODDAJE VLOG

 

Poziv je odprt do 31. 10. 2024 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

 

Vlogo s potrebnimi prilogami je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – JP VAROVANJE NA DALJAVO« na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova ulica 1, 8000 Novo mesto.

Pravočasno prispela vloga je tista, ki jo prejme sprejemna pisarna Mestne občine Novo mesto najkasneje do 31. 10. 2024 do 12. ure, ne glede na način dostave.

 

Razpisna dokumentacija je na voljo:

na spletni strani Mestne občine Novo mesto: http://www.novomesto.si (v elektronski obliki) in na sedežu Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, v sprejemni pisarni v pritličju, v času uradnih ur, kjer je razpisno dokumentacijo mogoče dobiti v tiskani obliki.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve poziva objavi kot popravek na spletni strani do zaključka le tega. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

 

8. POSTOPEK OBRAVNAVE PRISPELIH VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA POZIVA

Odpirale se bodo samo vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene in označene ovojnice.

 

Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, ki bo preučila pravočasnost, popolnost in izpolnjevanje razpisnih kriterijev.

 

Ponudba je popolna, če vsebuje vlogo in vse zahtevane priloge, ki so obvezne sestavina prijave.

 

Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in vsebovati vse obvezne podatke. Za popolnost prijave morajo vlagatelji izpolniti in priložiti spodaj navedene dokumente:

 

- izjavo osebnega zdravnika o vlagateljevem bolezenskem stanju (Obrazec št. 3),

- odločbo ZPIZ-a, v kolikor gre za osebo mlajšo od 70 let iz druge alineje prvega odstavka tretjega člena pravilnika,

- fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta ali dovoljenja o stalnem prebivanju,

- dokazila o rednem mesečnem dohodku vlagatelja.

 

Če vloga ne bo formalno popolna (ne bodo priložene vse potrebne priloge), bo o tem vlagatelj obveščen po pošti oz. po e-pošti v roku 5 delovnih dni od odpiranja vlog in pozvan na dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki je vlagatelj ne bo dopolnil v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev razpisa, se bo kot neustrezna zavrnila.

 

Popolne vloge bo komisija obravnavala v skladu s kriteriji poziva. Komisija bo po obravnavi vlog pripravila seznam upravičencev in ga posredovala direktorici občinske uprave. Direktorica občinske uprave na podlagi seznama izda odločbo o dodelitvi subvencije za posameznega upravičenca. Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe dolžan občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi z izvajalcem. Izbrani prejemniki bodo pozvani k podpisu pogodbe z Mestno občino Novo mesto, ki jo morajo podpisati in vrniti v roku 8 dni od poziva. Če vlagatelj v navedenem roku ne podpiše in vrne pogodbe občini, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Upravičencu pripada subvencija z dnem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena.

 

Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti v roku 8 dni od nastanka spremembe.

 

9. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S POZIVOM

 

Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med 8.00 in 12.00 ter v sredo od 13.00 do 16.00) oziroma po e - pošti, in sicer pri Katarini Petan, na tel. št. 07 39 39 285, elektronska pošta: katarina.petan@novomesto.si. 

 

 

Številka: 122-0004/2024

Datum:  26. 2. 2024                                                                    

                                                                                                            ŽUPAN

                                                                                                 mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

                                                                                                       Vloga

 

VLOGA S SPLOŠNO IZJAVO IN IZJAVO O BIVANJSKIH OKOLIŠČINAH

ZA ODOBRITEV SUBVENCIJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE

SOCIALNEGA SERVISA VAROVANJA NA DALJAVO ZA LETO 2024

 

 1. PODATKI O VLAGATELJU

 

IME in PRIIMEK  

 

 

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA

_________________________________________________________________________________

 

KONTAKTNA TEL. ŠT. VLAGATELJA oz. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

 

 

  Kategorije izpolnjevanja pogojev: (obkrožite)

 

 

 

 • Bivanjske okoliščine:
 • Bivam sam.
 • Bivam s partnerjem, ki prav tako potrebuje pomoč pri življenjskih aktivnostih. Bivam v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih odsotnosti zdoma.  

   

  Bolezensko stanje: Imam težje kronične bolezni. Sem invalidna oseba. Sem oseba s starostnimi znaki (npr. znaki demence) ), drugo: _______________   Sem oseba po težjem operativnem posegu.

   

   Obvezne priloge (za nove prosilce oz. vlagatelje):
  1. Izjavo osebnega zdravnika o vlagateljevem bolezenskem stanju;
  2. Odločbo ZPIZ-a, v kolikor gre za osebo mlajšo od 70 let iz druge alineje prvega odstavka tretjega člena tega pravilnika;
  3. Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta ali dovoljenja o stalnem prebivanju;
  4. Dokazila o rednem mesečnem dohodku vlagatelja.

   

   

  Podpisani vlagatelj/ica izjavljam:

  • da sem seznanjen/a in se v celoti strinjam z določbami javnega poziva, razpisne dokumentacije in vzorcem pogodbe,
  • da so vsi podatki, navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost,
  • da pristojnemu organu dovoljujem, da vse navedene podatke preveri pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov,
  • da dajem Mestni občini Novo mesto izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov, v skladu z GDPR, za namen izvedbe tega javnega poziva.

   

   

   

   

  Kraj in datum:    

  ______________                                                                            

   

                                                                                                    Podpis vlagatelja/ice:

                                                                                                  ____________________

   

   

   

                                                                                                                            Obrazec št. 1

   

   

  IZJAVA OSEBNEGA ZDRAVNIKA

  (bolezensko stanje)

  Za potrebe Javnega poziva za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo za občane Mestne občine Novo mesto

   

  IZJAVLJAM,

                                                                                                                                                                                      

  da pacient:

   

  (ime, priimek)

  s stalnim prebivališčem na naslovu :

   

   

  izpolnjuje pogoj iz kategorije »Bolezensko stanje« (2. točka 3. člena Pravilnika subvencioniranja »Varovanja na daljavo«, DUL. št. 26/2023), in sicer je:

  (ustrezno obkrožite)

  • oseba s težjo kronično boleznijo;
  • invalidna oseba;
  • oseba s starostnimi znaki ( znaki demence oz. drugo -opišite)
  • oseba po težjem operativnem posegu.

   

  Opomba zdravnika:

   

   

   

   

   

   

   

   

            kraj in datum                                                                    podpis, žig osebnega zdravnika

   

   

   

  VZOREC TRIPARTITNE POGODBE

   

  I. Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1­­­­­­­­­­­­­­­­,  ki jo zastopa župan mag. Gregor Macedoni, matična številka: 5883288, davčna številka: SI 48768111, račun: SI 56 01285 0100015234 (v nadaljevanju: Občina)

   

  in

                                            

  II. Ime in priimek, naslov____________ , davčna št. _____________, račun: __________ , odprt pri _____________________

  (v nadaljevanju: upravičenec)

   

   

  in

   

  III. Naziv________________ , naslov_______________ , ki ga zastopa _______________ , matična številka:___________, davčna številka:_____________, račun:_______________, odprt pri ______________

  (v nadaljevanju: izvajalec storitve)

   

  sklenejo na podlagi Odločbe o odobritvi subvencije socialno varstvene storitve socialnega servisa »Varovanje na daljavo« ) št. _______ z dne __________ (v nadaljevanju: Odločba o odobritvi subvencije), naslednjo

   

   

   

  POGODBO

  o dodelitvi subvencije socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo za leto 2024

   

   

  1. člen

   

  Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

  • da je Občina dne ____ objavila javni poziv za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju storitev socialnega servisa Varovanje na daljavo),
  • da je bila upravičencu na podlagi Odločbe o odobritvi subvencije št. _______ z dne __________ odobrena subvencija za storitev socialnega servisa Varovanje na daljavo v višini_____, za obdobje    mesecev (nepretrgoma),
  • da ima izvajalec socialno varstvene storitve socialnega servisa Varovanje na daljavo veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje storitve,
  • da ta pogodba ureja le razmerja v zvezi z upravičenjem do subvencije in izplačevanjem subvencije, ki jo zagotavlja Občina, ne posega pa v pravice in obveznosti upravičenca in izvajalca storitve, zagotavljanja same storitve, ki sta jih dogovorila v pogodbi za izvajanje le-te upravičenec in izvajalec storitve.

   

   

   člen

   

  Upravičenec se zavezuje, da bo subvencijo koristil v skladu z njenim namenom. Subvencija se ne sme porabiti za stroške priključnine ali stroške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.

   

  Višina subvencije znaša mesečno XX,00 EUR, vendar ne več kot višina mesečne naročnine osnovnega paketa (do 25,00 EUR) za obdobje_____ mesecev. Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je ta pogodba sklenjena in storitev pri upravičencu vzpostavljena.

   

  Občina bo zagotavljala subvencijo iz proračunske postavke ___________, konto ____________.

   

  Upravičenec pooblašča Občino, da v njegovem imenu nakaže na TRR izvajalca storitve št. ___________________, odprt pri ______________ , znesek mesečne subvencije, izvajalca storitve pa poziva, da tako izpolnitev v svojem imenu sprejme. Občina s podpisom te pogodbe privoli v nakazilo izvajalcu storitve, izvajalec storitve pa izrecno in nepreklicno izjavlja upravičencu, da nakazilo Občine sprejme.

   

  Nakazilo mesečne subvencije se bo izvršilo na podlagi fotokopije računa o opravljeni socialno varstveni storitvi socialnega servisa Varovanja na daljavo oziroma druge ustrezne dokumentacije, ki bo vsebovala najmanj podatke o številki in datumu računa, vrsti storitve, zneska za plačilo, ime in priimek ter naslov upravičenca in podpis izvajalca storitve. Izvajalec storitve mora račune oz. ustrezno dokumentacijo dostaviti občini najkasneje do 20. dne v tekočem mesecu, sicer se plačilo posamezne subvencije ne izvede.

   

  Nakazila subvencije se izvajajo za pretekli mesec. Občina bo plačilo izvedla 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega zahtevka s strani izvajalca storitve.

   

   člen

   

  Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve socialnega servisa občino obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.

   

  Občina lahko preverja namensko porabo odobrene subvencije. Upravičenec mora preverjanje omogočiti. V primeru nenamenske porabe subvencije ali zamolčanih resničnih dejstev oz. navedenih neresničnih podatkov v vlogi, ki so vplivali na pravico do subvencioniranja ali v primeru, da prejemnik ne omogoči nadzora, Občina odstopi od pogodbe, upravičenec pa je nenamensko porabljeno subvencijo dolžan vrniti skupaj z obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila subvencije. Upravičenec mora prejeto subvencijo vrniti tudi v primeru, če podatki navedeni v vlogi niso preverljivi. Če sredstva niso vrnjena v določenem roku, se izvede postopek izterjave.

   

  V kolikor se ob pregledu ugotovijo nepravilnosti, se upravičenca nanje opozori in določi rok odprave le teh. V kolikor upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, se šteje to kot razlog odstopa od pogodbe brez odpovednega roka, prejeto subvencijo pa je dolžan vrniti nazaj skupaj z zamudnimi obrestmi.

   

   člen

   

  Pravica do subvencije preneha v primeru:

  • smrti upravičenca,
  • vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
  • prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu,
  • odstopa od pogodbe in v drugih primerih v skladu s pravilnikom.

   

   člen

   

  V primeru spremembe višine proračunskih sredstev zaradi spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2024 si naročnik pridržuje pravico, da sredstva, opredeljena v tej pogodbi, ne izplača v celoti oziroma jih enostransko zniža.

   člen  

   

  Upravičenec dovoljuje Občini in izvajalcu storitve preverjanje osebnih podatkov, ki so potrebni za nadzor nad izvajanjem pogodbe.

   

  Skrbniki te pogodbe so:

  • upravičenec,
  • za Občino ________________: ______________________,
  • za izvajalca storitve: ________________________ .

   

   

   člen

   

  Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. Če do sporazuma ne pride, rešuje spore pristojno sodišče po sedežu Občine.

   

   člen

   

  Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitne spremembe te pogodbe uredile s pisnim aneksom k tej pogodbi.

   

   člen

   

  Skladno s 14. členom Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) je ta pogodba nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, naročniku, njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšno nedovoljeno korist za:

  • pridobitev posla ali
  • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
  • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

   

   člen

   

  Izvajalec storitve se zavezuje, da bo kot poklicno in poslovno skrivnost varoval vse osebne podatke, s katerimi se bo pri svojem delu morebiti seznanil ter se zaveda, da je razkrivanje teh osebnih podatkov nepooblaščenim osebam ali zloraba teh podatkov sankcionirana kot hujša kršitev pogodbenih obveznosti in kot kaznivo dejanje. Izvajalec hkrati izjavlja, da je seznanjen z naravo osebnih podatkov, ki jih bo v okviru izvajanja te pogodbe zbiral, obdeloval, shranjeval, posredoval oziroma uporabljal pri svojem delu za naročnika.   

   

   

    člen

   

  Pogodba je sestavljena na v treh (3) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

   

  Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišejo vse tri (3) pogodbene stranke.

   

   

   

   

  Številka: 122-0004/2024

   

      

             

   

  Ime in priimek

  Izvajalec storitve

  Mestna občina Novo mesto

  Upravičenec

  Zastopnik

  ŽUPAN

   

   

             

   

   

  _________________

  _________________

  _________________

   

   

  Datum: ____________

  Datum: ____________

  Datum: ____________

   

   

   

   

   

   

   

  nazaj