vodilna slika

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku vpisa in sprejema otrok v vrtce

datum: 28. 02. 2024

Dolenjski uradni list 5 - 2024.

Na podlagi Zakona o vrtcih  (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/0898/09 – ZIUZGK, 36/1062/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL št. 14/2019-UPB1) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku vpisa in sprejema otrok v vrtce

 

 

    člen

 

V Pravilniku o pogojih in kriterijih ter postopku vpisa in sprejema otrok v vrtce (DUL, št. 8/2023, v nadaljevanju Pravilnik) se spremeni 7. člen tako, da se v 9. odstavku doda tretja alineja:

 

»- otroci, ki so starejši.« 

 

    člen

 

 

Spremeni se 22. člen tako, da se po novem glasi:

 

»

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:

 

Kriteriji (izpolnjeni morajo biti na dan zasedanja komisije)

Število točk

1.

Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)

 

a.

Starši oz. zakoniti zastopniki in otrok imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto.

80

 

b.

Otrok v enostarševski družini ima skupaj s staršem stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto (na podlagi ustreznega dokazila, da gre za enostarševsko družino)

80

 

c.

Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto

50

 

d.

Eden od staršev nima stalnega prebivališča v Sloveniji, a ima skupaj z otrokom začasno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto in je eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

40

2.

Zaposlenost (ali status študenta oziroma kmeta) obeh staršev oz. starša, če gre za enostarševsko družino.

20

3.

Zaposlenost (ali status študenta oziroma kmeta) samo enega od staršev.

10

4.

Otrok, ki je eno leto pred vstopom v šolo.

20

5.

Že vključeni otroci (ne glede na število) v vrtce MONM iz iste družine v šolskem letu aktualnega razpisa (ime in priimek otroka, letnica rojstva, naziv vrtca oz. enote)

_____________________________________.

 

5

6.

Otrok, za katerega so starši vložili vlogo za vpis za zadnje vpisno obdobje in je izpolnjeval starostni pogoj za vključitev v vrtec ter mu ni bilo ponujeno mesto v enem od vrtcev vključenih v javno mrežo.

4

7.

Vlagatelj vključuje v vrtec dvojčke, trojčke…

5

8.

Otrok, ki je bil v tekočem šolskem letu izpisan iz vrtca iz zdravstvenih razlogov in starši o tem predložijo potrdilo zdravnika.

50

9.

Otrok bo v vpisnem obdobju dopolnil starost najmanj 11 mesecev in takrat tudi prosi za sprejem:

 

a.

do vključno  1. 9.

30

 

b.

do vključno  1. 10.

25

 

c.

do vključno  1. 11.

20

 

d.

do vključno  1. 12.

5

 

e.

do vključno  1. 1.

3

 

f.

do vključno  1. 2.

2

 

g.

po              1.2.

1

Skupaj točk:

 

 

 

«

 

    člen

 

Spremenita se Priloga 1 (Vloga za vpis otroka v vrtec) in Priloga 2 (Vloga za premestitev otroka), ki sta prilogi osnovnega pravilnika.

 

 

    člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 602-0003/2022

Novo mesto, dne 26. 2. 2024

 

 

Mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

                                                                                                                                           ŽUPAN

 

 

 

Priloge:

  1. Priloga 1 (Obrazec za vpis)
  2. Priloga 2 (Obrazec za premestitev)

 

nazaj