vodilna slika

Javno povabilo za oddajo vlog za vpis v vrtce Mestne občine Novo mesto

datum: 28. 02. 2024

Dolenjski uradni list 5 - 2024.

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCE

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Javno povabilo za oddajo vlog za vpis v vrtce Mestne občine Novo mesto

 

 

Mestna občina Novo mesto vabi k oddaji vlog za vpis predšolskih otrok v vrtce za šolsko leto 2024/2025.

 

Javno povabilo za oddajo vlog za vpis v vrtec traja od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2024. Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2024/2025. Vloge, oddane do 15. 3. 2024 bodo obravnavane v sklopu prvega postopka odločanja o vpisu, za sprejem otrok do vključno 1. 11. 2024. Vloge oddane od 16. 3. 2024 do 31. 12. 2024 bodo obravnavane v nadaljnjih postopkih odločanja, glede na razpoložljivost prostih mest v vrtcih.

 

Vlogo za vpis oddajo starši samo za tiste otroke, ki še niso vključeni v vrtec.

 

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le enkrat v času trajanja javnega povabila in le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.

 

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo pisno mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali individualni načrt pomoči družini oz. zapisnik multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo oz. ustrezno zakonsko dokumentacijo (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12 ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, (Ur. l. RS št. 41/17).

 

V času vpisa boste lahko urejali naslednje zadeve:

 • vpisali otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2024/2025 (ne velja za otroke, ki so že vključeni v naše vrtce),
 • vložili vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi spodaj navedenimi vrtci.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. O rešitvi vlog, oddanih od 1. 3. 2024 do 15. 3. 2024, boste obveščeni predvidoma v aprilu 2024. V primeru, da ne bo zadostnega povpraševanja po določeni razpisani enoti, boste imeli možnost izbire druge enote.

Za otroke, ki v šolskem letu 2024/2025 ne bodo vključeni v vrtec, bo potrebno za sprejem v šolskem letu 2025/2026 vlogo ponovno oddati.

Za vključitev otroka v vrtec morajo starši pred prihodom otroka v vrtec predložili potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, izdanega na predpisanem obrazcu, iz katerega izhaja, da je otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, oz. da obstajajo medicinski razlogi za opustitev cepljenja, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja, oz. da je otrok v postopku opustitve cepljenja.

 

Vrtci ponujajo vpis v dnevni program, ki traja za otroka največ 9 ur dnevno znotraj poslovalnega časa posameznega vrtca.

 

Obrazce za vpis dobite na spletni strani vrtca, na upravi vrtca ob vpisu in na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto, www.novomesto.si. Vse dodatne informacije o vrtcu so vam na voljo na spletnih straneh vrtcev in pri svetovalnih delavcih vrtcev.

 

Oddaja vloge je mogoča osebno pri svetovalnemu delavcu vrtca, po pošti, po elektronski pošti na uradni naslov vrtca in v nabiralnik pred vhodom v stavbo vrtca.

 

VLOGO LAHKO ODDATE V ENEGA OD SPODAJ NAVEDENIH VRTCEV:

 

 1. Vrtec CICIBAN Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, www.ciciban-nm.si

 

Od 1. 3. do 15. 3. 2024, med delavniki od 7.30 do 15.30, ob sredah do 16.00.

Otroka lahko vpišete na upravi vrtca pri svetovalni delavki Nini Hočevar (07 371 83 13, vpis@ciciban-nm.si) v naslednje enote vrtca:

CICIBAN, LABOD, BIBE, KEKEC, NAJDIHOJCA in MEHURČKI

            (Enota Mehurčki bo delovala le v primeru zadostnega vpisa).

Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00, enota Labod od 5.20 do 16.30.

 

Posebnosti:

 • Tedensko izmenski oddelek v enoti Labod deluje od 5.20 do 16.30 oz. vsak drugi teden od 11.30 do 20.30.

 

V času vpisa ste vsak dan ob 9. uri prijazno vabljeni na ogled enot vrtca.

 

Za več informacij in k ogledu predstavitvenega filma vabljeni na spletno stran vrtca www.ciciban-nm.si.

 

  Vrtec PEDENJPED Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto, www.pedenjpednm.si

 

Od 1. 3. do 15. 3. 2024, med delavniki od 8.30 do 15.30, ob torkih do 16.00.

Otroka lahko vpišete na upravi vrtca pri svetovalni delavki Kristini Žmavčič (07 371 82 61, 031 312 460, vpis@pedenjpednm.si) v naslednje organizacijske enote vrtca:

METKA, OSTRŽEK, PEDENJPED, RDEČA KAPICA, SAPRAMIŠKA, VIDEK, PIKAPOLONICA, CEPETAVČEK (enota Cepetavček bo delovala le v primeru zadostnega vpisa).

Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00, Pedenjped do 16.30, Metka od 6.30 do 17.00, Cepetavček in Videk od 6.00 do 16.00.

 

Posebnosti:

 • Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami poteka v razvojnem oddelku v enoti Pedenjped.

V času vpisa vabljeni na krajši ogled enot, ki je mogoč vsak dan ob 9:00.

Več informacij in kratek film o vrtcu najdete na spletni strani vrtca www.pedenjpednm.si.

 

  OŠ BRUSNICE – Vrtec BRUSNICE, Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice, www.os-brusnice.si

 

Od 4. 3. do 8. 3. 2024, ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 12.00, ter v torek in četrtek od 13.00 do 16.30.

 

Vpis v oddelke vrtca bo potekal v pisarni svetovalne delavke v OŠ Brusnice Andreje Klemenc (kontakt 07 33 46 823, andreja.klemenc@os-brusnice.si).

 

V času vpisa je možen tudi ogled vrtca.

 

  OŠ STOPIČE – Vrtec STOPIČE, Stopiče 37, 8322 Stopiče, www.osstopice.si

 

Od 4. 3. do 8. 3. 2024, v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7.00 do 12.00 ter v sredo, 6. 3. 2024, od 12.00 do 17.00.

 

Vpis v oddelke OŠ Stopiče - Vrtec Stopiče bo za vse tri lokacije (Stopiče, Dolž in Podgrad) potekal v prostorih svetovalne službe na upravi pri svetovalni delavki Barbari Ambrožič (07 30 80 904, barbara.ambrozic@osstopice.si).

 

  OŠ OTOČEC – Vrtec OTOČEC, Šolska cesta 20, 8222 Otočec, www.os-otocec.si

 

Od 4. 3. do 8. 3. 2024, ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 12.00, ter v sredo in četrtek od 13.00 do 16.30.

 

Vpis v oddelke OŠ Otočec - Vrtec Otočec bo potekal v kabinetu Vrtca Otočec pri svetovalni delavki Meliti Bevc Novak (07 29 27 951, melita.bevc.novak@os-otocec.si).

 

  Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA, Ragovo 2, 8000 Novo mesto, www.vrtecringaraja.si

 

Od 4. 3. do 8. 3. 2024, vsak dan od 9.00 do 13.00, razen v sredo, 6. 3. 2024, od 14.00 do 17.00.

 

Vpis bo potekal v pisarni Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja, Ragovo 2 (Igor Štrbenc, 041/705-157, igor.strbenc@vrtecringaraja.si).

 

 

Vabljeni.

 

 

Številka: 602-0001/2024

Novo mesto, dne 26. 2. 2024

 

 

 

 

 

nazaj